Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Överklaga kommunens beslut

Du som bor i Karlstads kommun kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det finns två slags överklagande som du kan göra: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Här kan du läsa om hur det ska gå till.

Du kan överklaga beslut som kommunen fattat på två sätt: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Har du frågor om hur du överklagar kan du ringa kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Tidsgränser för överklagande

Laglighetsprövning:
Du måste lämna in överklagan inom tre veckor från att du fick ta del av beslutet.

Förvaltningsbesvär:
Du måste lämna in överklagan inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet.

Laglighetsprövning

Som kommunmedlem har du möjlighet att överklaga ett kommunalt beslut genom laglighetsprövning. Enligt kommunallagen 1:4, 10:1 får du får göra laglighetsprövning endast om du:

 • är folkbokförd i kommunen, eller
 • äger fastighet i kommunen, eller
 • är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

En begäran om laglighetsprövning ska lämnas in skriftligt till den förvaltningsrätt kommunen tillhör. Om du vill klaga på beslut som Karlstads kommun fattat ska du alltså vända dig till förvaltningsrätten i Karlstad.

Prövning kan leda till upphävt beslut

Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten om:

 • beslutet har kommit till på lagligt sätt,
 • beslutet rör något som är en angelägenhet för kommunen,
 • det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller
 • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Vid en laglighetsprövning kan ett beslut bara bli upphävt. Domstolen kan alltså inte ändra ett beslut som överklagats genom laglighetsprövning.

Så här begär du laglighetsprövning

Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från det att kommunen anslagit det justerade protokollet över beslutet.

I överklagandet ska det anges:

 • vilket beslut som överklagas,
 • vilken nämnd eller person som har fattat beslutet,
 • varför beslutet anses oriktigt,
 • de omständigheter som överklagandet grundas på,
 • namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.


Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Förvaltningsbesvär

Om du berörs av ett förvaltningsbeslut som gått emot dig kan du överklaga det ifall det är ett beslut som går att överklaga. Det framgår i själva beslutet om det går att överklaga.

Vid förvaltningsbesvär kan domstolen:

 • pröva beslutets laglighet,
 • pröva beslutets faktiska innehåll (lämplighet),
 • ändra det överklagande beslutet.

Du kan överklaga genom förvaltningsbesvär inom tre veckor från att du fått ta del av beslutet.

Så här överklagar du

 • Lämna in en skriftlig överklagan till den myndighet som fattat beslutet.
 • Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar.
 • Ange i skrivelsen vilken ändring du begär.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida