Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så kan du påverka

Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga. Vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Karlstads kommun. Här kan du läsa mer om hur du kan lämna förslag och påverka i olika frågor. Du kan också påverka politiken genom att uttrycka dina åsikter och påverka olika beslut.

Rösta och engagera dig

Genom att rösta är du med och bestämmer vilken politik som ska drivas. Men du kan också intressera och engagera dig mellan valen.

Ett sätt påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som styr kommunen. Valet till kommunfullmäktige sker samma dag som val till riksdagen och landstinget.

Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och äger rum i Bibliotekshusets sessionssal. Du är välkommen att lyssna på plats. Du kan också följa direktsändningar av kommunfullmäktiges möten. De görs via webb-tv eller Kunskapsradion 92,2 Mhz/kunskapsradion.nu.

Webbsändningarna går att se i efterhand

Kommuninvånare har rätt att, via ett så kallat folkinitiativ, få prövat om en kommunal folkomröstning ska hållas i en viss fråga. För att en prövning ska ske behöver folkinitiativet få stöd av minst tio procent av de röstberättigade kommuninvånarna.

Kommunal folkomröstning

En kommun kan hålla en folkomröstning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om det. Kommunala folkomröstningar är alltid rådgivande.

Nämnderna i kommunen har stöd av några rådgivande organ. Till exempel:

  • näringslivsrådet,
  • landsbygdsrådet,
  • ungdomsfullmäktige,
  • rådet för personer med funktionsnedsättning,
  • pensionärsrådet.

Där sitter Karlstadsbor som engagerat sig inom ett särskilt område. Råden kan ta del av och påverka kommande beslut inom sina intresseområden.

Om de rådgivande organen

En väg till delaktighet och påverkan är att bli medlem i ett politiskt parti eller i ett ungdomsförbund. Partipolitiken skapar möjligheter att tillsammans med andra arbeta för det samhälle du tror på, i enlighet med de värderingar du har. Den ger dig också möjlighet att själv bli förtroendevald.

Att bli medlem i intresseorganisationer och föreningar är andra aktiva sätt att påverka.

Vill du påverka kan du ta kontakt med de politiker som är med i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Här kan du se vilka som är politiker i Karlstads kommun och deras e-postadresser.

Kommunen har tagit fram en utbildning om demokrati, källkritik och samtalsklimat. Den heter Det demokratiska samtalet.

Här på karlstad.se kan du också läsa mer om ämnet under Fokus på demokrati.

Lämna förslag och synpunkter

Berätta för oss vad som kan bli bättre.

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en invånare till kommunen. E-förslagen kallades tidigare för medborgarförslag. De ger dig som Karlstadsbo möjlighet att påverka det som du tycker är viktigt.

Om e-förslag

Du kan lämna synpunkter till kommunen. Gör det via webbformulär, e-post, brev, telefon eller vid besök i vårt Kontaktcenter i Bibliotekshuset.

Till kontaktsidan

Karlstad växer och nya gator, platser och byggnader namnges löpande. Du som bor i Karlstad kan vara med och ge tips på nya namn. Förslagen används av namnberedningen, som föreslår namn på gator, platser och byggnader. Stadsbyggnadsnämnden tar det slutliga beslutet om namnet.

Lämna namnförslag

Var med i dialoger och undersökningar

I många sammanhang frågar vi dig vad du tycker.

Karlstads kommun genomför medborgardialoger om olika frågor. Passa på att uttrycka din åsikt i dessa.

Mer om medborgardialoger

En medborgarpanel om 400 personer ska rekryteras. Det är ett pilotprojekt som Stadsbyggnadsförvaltningen genomför under 2022-2023.

Läs om medborgarpanelen

Planprogram och detaljplaner styr hur mark och vatten får användas och hur bebyggelse får se ut. När kommunen tar fram dessa hålls så kallade samråd innan besluten ska fattas. Då får allmänheten insyn och kan lämna in synpunkter.

Aktuella planer där du kan vara med och tycka till

Karlstads kommun genomför olika enkäter och undersökningar för att ta reda på vad Karlstadsborna tycker. Det sker bland annat genom kund- och brukarundersökningar. Kommunen ställer också frågor i Statistiska centralbyråns stora medborgarundersökningar. Om du får en sådan enkät är det värdefullt för oss att du tar dig tid att svara. Vi vill veta vad du tycker om kommunens service.

Om kommunens olika undersökningar

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida