Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så styrs kommunen

Karlstads kommuns vision, värdegrund och övergripande mål är viktiga delar av vår styrmodell Solklart. Dessa delar ingår i det vi kallar vår verksamhetsstyrning.

Karlstads kommuns styrmodell består av tre delar - visionen, strategisk plan och värdegrunden. För att på lång sikt uppnå visionen finns konkreta mål i kommunens strategiska plan. Styrmodellen innehåller också principer för ekonomistyrning och kvalitetsstyrning. All styrning pekar mot vår vision Ett bättre liv i solstaden.

Vår vision - Ett bättre liv i Solstaden

Karlstads kommuns vision Ett bättre liv i solstaden talar om riktningen vi vill gå i och ger en bild av kommunens framtid. Den beskriver varför Karlstads kommun måste skapa en lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas.

Ett bättre liv i solstaden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i vilket skede i livet du befinner dig. Det handlar om alla slags liv: näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, friluftsliv, pensionärsliv, stadsliv, lantliv... ja alla liv!

Vi vill att livet i Karlstad ska vara bättre än på andra platser. Vi ska därför utgå från vad människor behöver för att kunna ha ett bra liv när vi planerar vår verksamhet. Vem du än är – i alla livets skeenden – så ska Karlstads kommun jobba för att du har det bättre här. Det är det vi menar med "Ett bättre liv i solstaden".

Solen är en viktig del i formuleringen i visionen. Solen är en välkänd och omtyckt symbol som inkluderar hela Karlstads kommun.

Karlstadsborna ska ha ett tryggt vardagsliv med närhet till arbete,fritid, vatten och grönska. Det ska finnas ett dynamiskt näringsliv och invånarna ska ha tillgång till ett stimulerande arbetsliv och bra utbildningsmöjligheter.

Ett stort utbud av aktiviteter ska ge möjlighet till ett aktivt fritidsliv
som bidrar till livsglädje. Vi ska ha ett brett kultur- och nöjesliv med
puls och dynamik. Den som gillar sport- och idrottsliv ska ha mycket
att välja mellan både som publik och utövare.

Här ska finnas ett levande centrum och attraktiva ytterområden
med bra kommunikationer. Det ska vara enkelt att ta sig mellan
jobb, skola och bostad på ett hållbart sätt. Bostadslivet ska erbjuda
bra boendemiljöer för alla, både centralt och på landsbygden. Vi ska
ha en bra infrastruktur och nyttja fördelen av vårt geografiska läge
mellan Stockholm, Göteborg och Oslo.

Karlstadsborna ska ha tillgång till god service som ständigt utvecklas
och anpassar sig efter invånarnas behov. Alla Karlstadsbor ska bli
väl mottagna inom skola, vård och omsorg. Vi möjliggör ett bra liv
för alla i livets olika skeenden och ska verka för ökad acceptans,
jämställdhet och jämlikhet. Det ska finnas bra utbildningsmöjligheter
på alla nivåer som bidrar till kompetensförsörjningen.

Tillsammans bygger vi en både bättre, större och mer hållbar kommun där
vi säkrar resurser till välfärden. Vår tillväxt ska ske på ett sätt som är
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Vi är modiga och
innovativa, använder ny teknik och skapar utrymme för både miljö,
människor och företag att växa och utvecklas. Här ska allt finnas som
behövs för ett bättre liv mitt i vackerheta* – med närhet till vatten,
natur och livsglädje.

* värmländskt uttryck som ungefär betyder "det vackra".

Visionen Ett bättre liv i solstaden beslutades av kommunfullmäktige den 21 januari 2021. Texterna beslutades av kommunfullmäktige den 15 juni 2021 i samband med strategisk plan.

Visionen bygger på cirka 1 300 synpunkter som samlats in från Karlstadsbor, förtroendevalda och medarbetare inom Karlstads kommun. Synpunkterna visar att Karlstadsborna uppskattar Karlstad och värdesätter särskilt vattnet, naturen, solen, närheten till det mesta och de trevliga människorna som bor här. Det är styrkor som många gärna vill behålla i framtidens Karlstad.

I foldern kan du läsa mer om visionen Ett bättre liv i solstaden.

Övergripande mål i strategisk plan


Från och med 2024 får Karlstads kommun en ny styrmodell som gör att våra övergripande mål i den strategiska planen förändras.

Den nya styrmodellen utgår från tre samverkansområden som beskriver våra kärnverksamheter och dess uppdrag. Till dem är politiska mål för budgetperioden kopplade, som beskriver vad vi vill uppnå inom respektive område. Nämnder och bolag arbetar tillsammans i områdena. De bidrar i olika utsträckning beroende på vilket grunduppdrag de har i sina reglementen eller ägardirektiv.

Till den nya styrmodellen kopplas också de tre hållbarhetsdimensionerna: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Dessa ska genomsyra all verksamhet och visa hur det hänger ihop, att det ena inte kan verka utan det andra. Att jobba utifrån hållbarhetsdimensionerna innebär att tänka på hur det vi vill genomföra påverkar människan, miljön och ekonomin.

De tre samverkansområdena:

 • Karlstads kommuns verksamhet ska vara fossilfri 2026 och det geografiska området Karlstad ska vara klimatneutralt 2030.
 • Karlstad ska vara en regional och nationell tillväxtmotor.
 • Minska och motverka segregation i hela kommunen.

 • Öka andelen elever med gymnasiebehörighet och gymnasieexamen.
 • Öka sysselsättningsgraden så att fler når egen försörjning.

 • Förbättra barn och ungas uppväxtvillkor.
 • Karlstad ska vara en äldrevänlig kommun
 • Kvinnor män och ickebinära ska känna sig trygga i det offentliga rummet och i nära relationer.
 • Öka tilliten i samhället och stärka demokratin.

Mål för kommunens styrande och stödjande verksamheter

 • Främja ett hållbart och jämställt arbetsliv där en förbättring av kvinnors arbetsmiljö och hälsotal prioriteras.

Målen i vårt budgetarbete

De övergripande målen i strategisk plan är grunden när vi tar fram en ny budget för de kommande åren. Nämnder och bolag ska visa i budgetarbetet hur de är en del i helheten och bidrar till att uppnå de övergripande målen.

Målen i vår uppföljning

Hur nämnder och bolag lyckas i sitt arbete följs upp i samband med årsredovisningen. Då säkerställs att vi gör rätt saker för Karlstadsborna. Vi ska ständigt bli bättre och utveckla vår verksamhet.

När vi följer upp de övergripande målen tar vi stöd i ett antal nyckeltal, även kallat indikatorer. Inför årsredovisningen varje år görs en samlad bedömning om måluppfyllelse. Det görs med stöd av bland annat dessa indikatorer.

Vår värdegrund - Vi är till för Karlstadsborna

Vi som arbetar inom koncernen Karlstads kommun arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna och näringslivet.

Vår värdegrund fungerar som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam i alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Karlstads kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna. Kärnan i vår värdegrund är:

 • Vi ser framåt och utvecklar vår verksamhet.
 • Vi genomför vårt uppdrag med engagemang.
 • Vi är en kommun i gott skick.
 • Vi når goda resultat.
 • Vi är till för Karlstadsborna.

Vi arbetar på politikernas uppdrag för att Karlstad ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i - både nu och i framtiden. Med ett gott bemötande har vi Karlstadsbornas bästa för ögonen. Genom vårt agerande skapar vi förtroende hos medborgarna och näringslivet.

Vi tar ansvar för att nå goda resultat i alla verksamheter. Vi gör detta genom att vara kostnadseffektiva, ha helhetsperspektiv, samverka och vara kvalitetsmedvetna. Vi går från ord till handling, följer upp vårt arbete och lär av både framgång och misslyckanden. Vi utvecklar vår kompetens, använder ny teknik och nya arbetssätt för att uppnå goda resultat.

Vi har ordning på pengar, papper och personal. Personalen är en viktig drivkraft i utvecklingen av kommunen. Vi hanterar de gemensamma resurserna med ansvar, lyhördhet och öppenhet. Ibland kommer olika intressen i konflikt med varandra. Vi gör kloka avvägningar som bottnar i våra värderingar och vår vision. Detta ger förutsättningar för rättssäkerhet, tillväxt och utveckling.

Vårt intresse för Karlstads kommuns utveckling engagerar oss. Det har sin grund i vår kunskap och erfarenhet om hur vi bäst utför och utvecklar vårt uppdrag. Vi känner att vårt arbete har ett rikt innehåll som ger oss tillfredsställelse, personlig utveckling och skapar arbetsglädje.

Vi skapar framtidens kommun genom att förbereda oss för nya krav och behov som skapas av förändringar i samhället. Det resulterar i ständiga förbättringar och att vi vågar ifrågasätta våra arbetssätt och pröva nytt. Estetiska och funktionella ambitioner går hand i hand. Vi underlättar för entreprenörer och för dem som vill utveckla sin verksamhet. Socialt och miljömässigt ansvar ger nästa generation en bra framtid.

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?