Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Uppföljning av ekonomi och mål

Enligt kommunallagen ska alla kommuner ha en god ekonomisk hushållning. I årsredovisningen följer vi upp målsättningarna.

Kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning utgår från kommunfullmäktiges årliga beslut om strategisk plan och budget. Den omfattar både ekonomiska och verksamhetsmässiga målsättningar. I årsredovisningen följer vi upp målsättningarna. Kommunfullmäktige tar då beslut om vi bedrivit verksamheten med god ekonomisk hushållning.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska alla kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att vi ska använda våra ekonomiska och verksamhetsmässiga resurser så effektivt som möjligt.

Riktlinjen för god ekonomisk hushållning beskriver vilket ekonomiskt resultat vi ska uppnå för att använda våra ekonomiska resurser så effektivt som möjligt.

De finansiella målen är styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande verksamheten kan kosta, vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens omfattning och finansiering. De finansiella målen utgör därmed både en restriktion och förutsättning för verksamhetens omfattning.

  • Soliditeten för kommunen ska bibehållas (inkluderat ansvarsförbindelsen för pensionsåtagande för pensioner intjänade före 1998).
  • Kommunen ska uppnå ett resultat som motsvarar minst 3 procent av kommunens skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Målen stäms av över en rullande femårsperiod. Vid avstämning av resultatmålet ska balanskravsresultatet användas.

I riktlinjen beskrivs också kopplingen till vår verksamhetsstyrning som sker genom de övergripande mål som finns i vår strategiska plan.

Läs mer om de övergripande målen i den strategiska planen.

Uppföljning

Vid tre tillfällen under året följs kommunkoncernens verksamhet upp. Den redovisas till kommunfullmäktige:

  • efter årets första fyra månader.
  • i en delårsrapport efter åtta månader.
  • i en årsredovisning vid årets slut.

Läs om Karlstads kommuns budgetprocess


Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?