Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Budget och strategisk plan

Att driva Karlstads kommun under ett år kostar sex miljarder kronor. Här hittar du information om budget och budgetprocessen.

Kommunfullmäktige beslutar budgeten

Kommunfullmäktige tar beslut om budget i juni varje år. Då fördelas kommunens resurser på de olika verksamheterna inför kommande år. Budgeten är det viktigaste politiska styrmedlet. Den ska göra att kommunen använder pengar på ett sätt som ger Karlstadsborna så bra service som möjligt.

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det handlar inte bara om att få helheten att gå ihop ekonomiskt för en kommun. Det är minst lika viktigt att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför sina uppdrag. Allt enligt de ekonomiska ramarna och politikernas beslut.

Syftet med kommunens verksamhet är inte att göra vinst på skatteintäkterna. Det är att se till att kommunen ger medborgarna så bra service som möjligt.

Gällande budget

På grund av förändrade ekonomiska förutsättningar tog kommunfullmäktige ett nytt beslut om strategisk plan och budget 2024-2026 i december 2023. Beslutet bygger på den budget kommunfullmäktige beslutade i juni med tillägg av ytterligare 50 miljoner kronor som fördelats till nämnderna.

Tidigare års budgetar

Budgetprocessen

Budgetprocessen startar i november. Den pågår fram till kommunfullmäktiges beslut om budget i juni. Efter det är arbetet avslutat på central nivå och nämnderna har fått sina budgetramar. Under hösten fördelar nämnder och förvaltningar sina ramar i en internbudget.

November

 • Ekonomiska förutsättningar, skatteintäkter, pensioner, finansiella poster med mera uppdateras.
 • Beräkningar och justeringar av budgetramar utifrån demografi och kapitaltjänst. Demografi handlar om förändringar i antal förskolebarn, antal elever samt antal äldre i olika åldersintervall.
 • Bedömer utrymme för kompensation för pris- och löneökningar.

December

 • Kommunstyrelsen fastställer utkast till budgetramar.
 • Kommunledningskontoret skickar ut det till nämnderna.

Januari

 • Kommunledningskontoret skickar ut anvisningar och budgetförutsättningar till nämnderna.

April

 • Nämnderna lämnar sina budgetskrivelser.
 • Kommunledningskontoret sammanställer och analyserar nämndernas skrivelser.
 • Uppdatering av ekonomiska förutsättningar, skatteintäkter, pensioner, finansiella poster med mera.

Maj

 • Politisk behandling i kommunledningsutskottet.
 • MBL-förhandling.

Juni

 • Politisk behandling i kommunstyrelsen.
 • Beslut i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?