Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tandvård

Driver du en tandvårdsmottagning eller äger du en fastighet där det finns eller har funnits en tandvårdsmottagning? Tandvårdsmottagningar har tidigare använt en hel del amalgam i sin verksamhet. Det är viktigt att amalgamrester hanteras på ett säkert sätt för att minska risken att människors hälsa eller miljö påverkas negativt.

Amalgam innehåller det farliga ämnet kvicksilver. I dag finns ett förbud mot att sätta in amalgam så numera används det i en mycket liten omfattning. Trots det är kvicksilverföroreningar från tandvården fortfarande ett problem. Det beror bland annat på att amalgamfyllningar fortfarande borras bort samt att kvicksilver under åren fastnat i byggnaders rörsystem.

I samband med att rörsystemen ses över är det viktigt att göra åtgärder så att inte föroreningarna släpps ut. Det är även sedan 1995 krav på att kliniker ska ha amalgamavskiljare installerade så att bara en begränsad andel kvicksilver kommer ut i ledningsnätet.

Det är viktigt att kliniken har rutiner för desinficering och tömning av avskiljaren.

Amalgamavskiljare behövs

Amalgamavskiljaren kan placeras centralt eller i varje behandlingsrum, dessutom ska det finnas en avskiljare vid den diskbänk där kvicksilverförorenad utrustning rengörs.

All utrustning som använts vid urborrning av amalgamfyllningar och som ska diskas i diskmaskin måste först sköljas av vid diskbänk med amalgamavskiljare.

Amalgamavskiljaren behöver skötas på rätt sätt

Det är viktigt att du sköter din amalgamavskiljare på rätt sätt, för att den ska fungera så bra som möjligt. Följ alltid tillverkarens instruktioner om skötsel och underhåll.

Alla amalgamavskiljare kräver att desinfektion sker dagligen.

Amalgamavskiljaren ska bytas eller tömmas så ofta att den alltid fungerar effektivt, dock minst en gång per år. Kontrollera att avskiljaren inte utsätts för större vattenflöde än den är dimensionerad för.

Om det finns en bufferttank (vanligen vid centralavskiljaren) ska även denna tömmas och rengöras regelbundet, med cirka 3-5 års intervall.

För att förebygga att inga åtgärder görs i ledningsnätet innan det är sanerat ska ledningar som kan vara kvicksilverförorenade vara uppmärkta.

Saneringar behöver anmälas

Det är viktigt att du som är fastighetsägare vet om det har funnits en tandvårdsmottagning i din fastighet och om ledningarna har blivit sanerade från kvicksilver. Om det har funnits eller fortfarande finns en tandvårdsmottagning i din fastighet, bör gamla avloppsrör saneras eller bytas ut.

Du behöver skicka in en anmälan till oss på miljöförvaltningen om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade rör innan du startar arbetet. Konstaterade föroreningar ska alltid rapporteras in till oss på miljöförvaltningen.

Amalgam och kvicksilver i avloppsrör

De största mängderna amalgamslam finner man i de horisontellt liggande avloppsstammarna vid tandläkarstolarna. Mycket av amalgamet härstammar från tiden innan amalgamavskiljare installerades men även mottagningar som haft amalgamavskiljare från start kan ha betydande mängder kvicksilver i stammarna. Anledningen kan vara att avskiljarna inte fungerat optimalt, att installationen varit bristfällig eller att man brustit i skötseln.

Kvicksilver i avloppsslam är ett problem

Kvicksilver som kommer ut i det kommunala avloppssystemet leds till reningsverket. I reningsverket ansamlas merparten av kvicksilvret i slammet. Om slammet ska användas som gödningsmedel på jordbruksmark finns det bestämmelser om hur mycket kvicksilver slammet får innehålla. En del av kvicksilvret följer även med ut i sjöar och vattendrag. I naturen tas kvicksilvret upp av vattenlevande organismer och ansamlas sedan högre upp i näringskedjan.

Mer information

Mer information om kemikaliehantering samt om hantering av avfall.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida