Fastighetsfrågor, lantmäteri

Förrättningar

En lantmäteriförrättning innebär att fastigheter (tomter) bildas eller ändras, att fastigheter ska samverka eller att rättigheter ska skapas för olika ändamål.

Nybildning av fastighet

Fastigheter kan nybildas på tre olika sätt:

  • Avstyckning innebär att ett visst område av en fastighet skiljs av för att bilda en egen fastighet. Detta sker exempelvis när någon köpt en fastighet (tomt) för att bygga ett hus.
  • Klyvning innebär att en fastighet som ägs av flera personer delas upp så att var och en får en egen fastighet.
  • Sammanläggning innebär att flera fastigheter med samma ägare läggs samman till en fastighet.

Förändring av fastigheter

Fastighetsreglering innebär att fastigheter förändras genom att exempelvis byta mark eller att fastigheter görs större eller mindre.

Fastighetsbestämning

Genom fastighetsbestämning får man ett rättsligt avgörande av var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut (en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet) omfattar.

Särskild gränsutmärkning

Genom särskild gränsutmärkning kan man återställa försvunna gränsmarkeringar, markera tidigare omarkerade gränspunkter och sätta ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning om det skulle behövas.

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör

Byggnader och andra anläggningar som hör till en fastighet kan överföras till en annan fastighet utan att man fysiskt flyttar på anläggningen. En förutsättning är att det samtidigt bildas ett servitut.

Ledningar eller andra liknande anläggningar som hör till en fastighet kan frigöras för att de därefter skall utgöra lös egendom eller höra till en annan fastighet.

Äganderättsutredning och legalisering

Under vissa förutsättningar kan oklara äganderätter till fastigheter klaras så att nuvarande innehavare får lagfart. Äldre privat jorddelning kan godkännas som fastighetsbildning så att nya fastigheter bildas i enlighet med den privata delningen.

Kontakta oss

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter. Våra kommunvägledare kan ge svar direkt på de flesta av dina frågor, annars hänvisar de dig vidare till rätt person.

Du når Kontaktcenter genom att ringa 054-540 00 00, eller besöka Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

Du kan också skriva direkt till oss klm@karlstad.se 

Uppdaterad den