Fastighetsfrågor, lantmäteri

Servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggning

Om man ska dra en väg över grannens mark eller använda grannens brunn kan man skriva in det i ett servitut.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att förfoga över en annan fastighet för ett visst ändamål och på ett visst sätt, till exempel att använda en väg, ta vatten från en brunn eller anlägga ett avlopp. Servitut kan bildas i samband med avstyckning och klyvning men kan också bildas, ändras eller upphävas vid en fastighetsreglering.

Gemensamma anläggningar

När fastigheter har behov av att samverka innebär detta ofta ett behov av att inrätta en gemensamhetsanläggning. Detta sker vid en anläggningsförrättning. De vanligaste gemensamhetsanläggningarna är vägar, vattentäkter, avlopp, parkeringar och garage. Vid anläggningsförrättningen bestäms hur anläggningen ska utformas, vilka fastigheter som ska delta och hur kostnaderna för byggande och drift ska fördelas.

När många fastigheter ingår i en gemensamhetsanläggning är det ofta nödvändigt att bilda en förening för förvaltning av anläggningen. Lantmäterimyndigheten håller då ett sammanträde med delägarna och bildar en samfällighetsförening varvid man antar stadgar och utser styrelse.

Ledningsrätt

Olika slag av ledningsdragande organisationer (kommuner, elbolag, fjärrvärmebolag med flera) har behov av att få förfoga över delar av fastigheter för att lägga ledningar i mark eller bygga ledningar ovan jord och för att därefter vid behov kunna underhålla och reparera ledningarna. En sådan rätt bildas vid en ledningsrättsförrättning. Då skapas en ledningsrätt som är knuten antingen till ledningsägaren eller till ledningsägarens fastighet.

Uppdaterad den