Samhällsutveckling och planering

Detaljplaner

Illustrationsbild med stadskarta och händer som arbetar med den.

En detaljplan är en uppgörelse mellan kommunen och markägarna. Planen talar om vad som får göras inom planområdet. Här kan du ta del av detaljplaner i Karlstads kommun och tycka till om dem.

Vid samrådet och i granskningsskedet har du möjlighet att lämna synpunkter på planerna. Förutom här på webbplatsen finns planerna presenterade i Samhällsbyggnadshuset och i Karlstadsrummet i Bibliotekshuset i Karlstad.

Om du vill lämna synpunkter ska du göra det senast under granskningsskedet. Annars kan rätten att överklaga beslutet om antagande gå förlorad och planen vinner laga kraft.

Läs mer om planprocessen på Karlstad.se eller på PBL-kunskapsbanken (Boverkets hemsida).

Egen webbplats visar hur Karlstad växer

Just nu byggs det som aldrig förr runt om i kommunen och ännu fler projekt planeras det för. Alla detaljplaner som ska tas fram och alla som just nu är under arbete har vi samlat på den nya webbplatsen: karlstad.se/karlstadvaxer.

I kartorna nedan hittar du också både pågående och gällande detaljplaner. Zooma i kartorna eller sök på fastighetens namn för att hitta rätt.

Pågående detaljplanearbeten

Gällande detaljplaner

Uppdaterad den