Översiktsplanering

Trafikplan

Ett övergångsställe där en person går och en cyklar över.

När vi planerar för framtidens trafiksystem vill vi att det ska vara god framkomlighet, hög trafiksäkerhet och långsiktigt hållbart. Bra kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är viktigt.

Trafikplanering är en viktig del i all översiktlig planering och i detaljplanering. När vi tar fram planer försöker vi hitta samband mellan vägar, bostäder, arbetsplatser och annan verksamhet så att det ska blir så bra som möjligt. Ett väl fungerande gång- och cykelvägnät och närhet till kollektivtrafik är viktigt.

Vi strävar även efter att utforma framtidens trafiksystem så att vi uppnår god framkomlighet och hög trafiksäkerhet. Det måste också vara långsiktigt hållbart.

Trafikplan Karlstad (inklusive bilaga 1).pdf

Uppdaterad den