Familjerätt

Adoption

Vid frågor om adoption kan du vända dig till familjerättsgruppen. De nås via kommunens Kontaktcenter.

Vem får adoptera

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Det finns ingen övre åldersgräns i svensk lag, utan ålder är en faktor i den samlade bedömningen.
  • Du kan adoptera som ensamstående, gift eller sammanboende. Som gift eller sammanboende adopterar du tillsammans med din make/maka eller sambo.

Ansökan om medgivande

  • För att få ansöka om att adoptera ett barn med hemvist utomlands måste du först delta i en obligatorisk föräldrautbildning, som i Värmland hålls av studiefrämjandet. Därefter kan du lämna in en ansökan till familjerätten. Länk till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida, www.mfof.se
  • Familjerättens uppgift är att utreda om sökande är lämplig/lämpliga att ta emot ett utländskt barn för adoption. I utredningen berättar du om varför du vill adoptera och dina tankar om vad adoption av ett barn med hemvist utomlands innebär. Utredningen ska också innehålla information om din bakgrund och aktuella situation. En kontroll i social- och polisregister sker och du ska visa läkarintyg rörande ditt hälsotillstånd.
  • Socialnämndens arbetsutskott fattar beslut med utredningen som grund. Utredningen fungerar också som en presentation av de blivande adoptivföräldrarna i barnets ursprungsland.
  • Om du får ett medgivande för adoption skickar du medgivandeutredningen och beslut till den adoptionsorganisation som du har valt. För närvarande finns tre auktoriserade adoptionsorganisationer, Adoptionscentrum, Barnens vänner samt Barnen framförallt. Ett råd är att du/ni registrerar er hos en utav organisationerna så tidigt som möjligt.

Uppföljning

Efter att barnet kommit till dig/er i Sverige har familjerätten ett uppföljningsansvar. Intensitet och hur länge uppföljning pågår bestäms av varje givarland.

Närståendeadoption

Om du vill adoptera din partners barn ska du göra en ansökan hos tingsrätten. Innan tingsrätten tar ett beslut får familjerättsenheten i uppdrag att inkomma med ett yttrande om adoption är till barnets bästa.

 

 

 

 

Uppdaterad den