Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Friköpa tomträtt

Här kan du läsa om hur friköp av tomträtter för småhus går till och vad du behöver göra.

Lämna in begäran

Du lämnar in en skriftlig begäran via e-post eller vanligt brev till teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun. I begäran ska du ha med fastighetens beteckning och vilket tillträdesdatum (1 januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober) du vill ha samt ditt/era personuppgifter. Du behöver skicka in din begäran i god tid innan tillträdesdatumet för att vi ska hinna handlägga din begäran, annars flyttas tillträdesdatumet fram till nästkommande datum. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Köpeavtal

När vi fått din begäran kommer vi att skicka ett köpeavtal i två exemplar till dig. Du/ni ska skriva under båda exemplaren av avtalet och skicka tillbaka dessa till teknik- och fastighetsförvaltningen. Avtalen måste vara tillbaka senast 1 månad före planerad tillträdesdag annars flyttas tillträdesdagen fram tre månader.

Betala köpeskilling och söka lagfart

När du har betalt in köpeskillingen på kommunens bankgiro 405-2213 (märk med fastighetsbeteckning och ditt namn) får du ett köpebrev som du ska söka lagfart på, detta gör du hos Lantmäteriets fastighetsinskrivning.

Kostnaden för lagfart är 1,5 procent av högsta av köpeskillingen och marktaxeringsvärdet, året före lagfart beviljats. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Därutöver tillkommer en expeditionsavgift på 825 kronor. Tänk på att även andra kostnader kan uppstå när tomträtten omvandlas till fast egendom.

Dödning av tomträtt

När du har friköpt din tomträtt är du skyldig att ansöka om så kallad dödning av tomträtten. För att dödning av tomträtten ska kunna ske måste tomträtten vara fri från belastningar. Det vill säga inteckningar, nyttjanderätter och servitut som är inskrivna i tomträtten måste först dödas (tas bort).

Samtliga pantbrev som är uttagna i tomträtten måste skickas sin till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att kunna dödas. Även obelånade pantbrev måste skickas in till Lantmäteriet för att kunna dödas. Detta gäller både fysiska pantbrev (”papperspantbrev”) och datapantbrev. Obelånade datapantbrev ska finnas i Ägararkivet. Därför är det nödvändigt att kontakta banken.

Friköpspris

Friköpspriset är 60% av marktaxeringsvärdet på tomträtten, uppräknat med Svensk mäklarstatistiks senaste publicerade index för villor i Karlstad. Marktaxeringsvärdet sätts av Skatteverket.

Om du vill veta hur mycket det kostar att friköpa din tomt är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontaktuppgifter begäran

När du har bestämt dig för att friköpa din tomträtt ska du skicka in en begäran innehållande vilken fastighet som friköpet gäller samt dina/era personuppgifter.
Skicka din begäran via e-post till: tomtko@karlstad.se

Du kan också skicka din begäran med vanligt brev till:

Karlstads kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
Mark och utveckling
651 84 Karlstad

Sidan uppdaterad: 2024-02-20

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida