Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Om beräkningsunderlaget för Solkartan

Via solkartan kan du räkna ut din solel- eller solvärmeproduktion. Här kan du läsa om du vill veta mer om beräkningsunderlaget.

Flygburen laserskanning ger varierad datakvalitet

Kommuns solkarta baseras på data som är hämtad från flygburen laserskanning och fotografering. Kvaliteten på datan varierar mellan olika delar av kommunen, vilket också återspeglas i kartans utseende.

I Karlstad tätort, ungefär från Zakrisdal i sydväst till Kronoparken i nordost, baseras solanalysen på en enklare 3D-modell som bland annat visar takytor och vissa takdetaljer. Datan är hämtad vid flygningar som gjordes under våren 2015 (för större delen av tätorten) och våren 2016 (för Råtorp, Älvåker och norra Färjestad).

För övriga delar av kommunen baseras analysen på data som hämtats genom flygburen laserskanning, efter Lantmäteriets nationella höjdmodell (NNH). NNH är i första hand avsedd att användas för markmodeller och upplösningen är därför inte helt optimal för att användas på exempelvis hustak. Därför är kvaliteten på solenergiberäkningarna lägre i övriga delar av kommunen jämfört med i Karlstad tätort. Laserskanningen gjordes under 2011. Byggnader som byggts senare finns därför inte med i solanalysen, trots att byggnadsytorna redovisas i kartan.

På byggnader i tätorten visas mer detaljerad takinformation

I solkartan visas byggnader i tätorten som helfärgade ytor, och varje taksida visas som en enskild yta. Färgen återspeglar den genomsnittliga årliga solinstrålningen per kvadratmeter för den aktuella taksidan. Informationen som visas då du klickar på en byggnad gäller för den markerade taksidan.

Utanför tätorten visas hela taket för varje byggnad som en enda yta. Den information som visas då du klickar på en byggnad gäller för hela taket på den aktuella byggnaden.

Så görs analysen av solinstrålning

Analysen är gjord i programvaran ArcGIS Pro. Analysverktyget kalibrerades med Karlstads geografiska läge och med meteorologiska data som diffus och direkt solinstrålning. I analysen beräknades den genomsnittliga årliga solinstrålningen per kvadratmeter, med hänsyn till takytornas orientering och lutning.

Skuggning från omkringliggande byggnader och vissa takdetaljer har haft inverkan på analysresultatet. Beräkningsmodellen har inte tagit hänsyn till vegetation eller omgivande topografi. Beroende på datainsamlingsmetod och upplösning för underliggande data kan takytornas redovisade area avvika något från de verkliga måtten.

Ekonomisk besparing

Den ekonomiska besparingen beräknas på ett elpris på 1,05 kronor per kilowattimme. I priset ingår även den rörliga elnätskostnaden och moms.

Klimatnytta

Klimatnyttan beräknas utifrån Karlstads kommuns klimatvärdering: 200 gram koldioxid per kilowattimme för elproduktion.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida