Karlstads kommuns bolag

I koncernen Karlstads kommun ingår kommunens bolag

Koncernen Karlstads kommun består, förutom av kommunen, av kommunens bolag. Kommunen äger sina helägda bolag indirekt genom Karlstads Stadshus AB, som tillsammans med dess dotterbolag bildar en bolagskoncern.

När en kommun äger ett bolag ska den enligt kommunallagen ha inflytande och kontroll över bolagets verksamhet och det ska alltid finnas ett kommunalt ändamål med bolaget.

Kommunens bolag ska vara till nytta för kommunens medborgare. Det handlar även om att bidra till utveckling av staden och att hjälpa till att förverkliga kommunala mål. Även om bolagens viktigaste uppgift inte är att ge vinst så ska de ha en balanserad ekonomisk utveckling, både på kort och lång sikt.

Kommunfullmäktige utser ledamöter i bolagens styrelser. Moderbolaget Karlstads Stadshus AB samordnar bolagskoncernens verksamhet.

Uppdaterad den