Beslut i korthet 2022

Kommunstyrelsen i korthet den 3 juni

Det blågröna styrets budgetförslag klubbades och från 1 juli föreslås att uthyrarna av elsparkscyklar måste ha polistillstånd och betala en avgift.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut.

Strategisk plan och budget 2023-2025

Karlstads kommun styrs utifrån koncernens strategiska plan. I den finns det fyra tydliga målområden som ligger till grund för politikernas budgetarbete. Målområdena visar vad som är viktigt att prioritera för att Karlstads kommun ska nå visionen om “Ett bättre liv i Solstaden”.

Karlstads kommuns budget för 2023 är cirka 5,9 miljarder kronor. Den största delen av pengarna går till skola, vård och omsorg.

Det blågröna styrets budgetförslag för 2023 sammanfattas i sex rubriker: Stark ekonomi, Barn och unga, Trygghet, Hälsa och rörelse, Grönskande kommun och Mer energi åt Karlstadsborna.

Här är några av satsningar som styret vill göra inom de olika områdena:

  • Extrapengar till Näktergalen, samarbetet mellan Karlstads universitet och barn- och ungdomsförvaltningen, som verkar för att öka intresset hos elever från studieovana hem att söka sig till högre utbildningar.
  • Naturskolan får en miljon kronor för att utbilda elever från förskolan till årskurs 9 i frågor som rör klimat och miljö och gymnasieskolan får tolv miljoner kronor bland annat för att aktivera hemmasittare och ungdomar som inte studerar eller jobbar.
  • 1,4 miljoner kronor avsätts för brottsförebyggande arbete, bland annat med att fånga upp unga som är ”på glid”. Tre miljoner kronor läggs på arbete med samhällssäkerhet och samhällsrisker.
  • Karlstadsborna ska känna sig trygga. Tio miljoner kronor satsas på att bland annat sätta upp mer belysning, rensa bort buskage och klottersanera.
  • 2,8 miljoner kronor går till arbetet med barn- och ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden.
  • I budgetförslaget finns planer för två konstgräsplaner, en på Kroppkärr och en i Molkom.
  • Mer grönska i tätorterna och intensifierat arbete för att öka cykel-, gång- och kollektivtrafikresandet.
  • Styret vill se över möjligheterna att sätta upp mål för självförsörjningsgraden av el och ta reda på var på kommunens fastigheter och mark det kan installeras solceller.

Läs nyheten om budgetförslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att det blågröna styrets förslag till strategisk plan och budget 2023-2025 antas. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet och lämnade egna budgetförslag. Sverigedemokraterna meddelade att de kommer att presentera ett eget budgetförslag i samband med kommunfullmäktigemötet den 16 juni.

Polistillstånd och avgift vid uthyrning av elsparkcyklar

Kommunstyrelsen säger ja till kravet på tillstånd av Polismyndigheten för att bedriva uthyrning av elsparkcyklar och andra enpersonsfordon på offentlig plats i de lokala ordningsföreskrifterna.

Ärendet har redan klubbats i teknik- och fastighetsnämnden men ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Genom krav på polistillstånd får kommunen möjlighet att ställa villkor som, till exempel, att fordonen inte ska kunna parkeras på vissa platser, vilket sker med stöd av geodata i fordonen. Den som hyr fordonet kan då inte avsluta parkeringen förrän fordonet är uppställt på en godkänd plats.

Nämnden har även föreslagit att kommunens taxor och taxeföreskrifter för upplåtelse av offentlig plats revideras. Förslaget är att kommunen ska kunna ta ut en avgift på 125 kronor per fordon och månad för fast uppställningsplats för tillhandahållande av friflytande enpersonsfordon och 60 kronor per fordon och månad för uthyrning och återlämning av enpersonsfordon.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlstads kommun samt taxor och taxeföreskrifter för upplåtelse av offentlig plats revideras enligt teknik- och fastighetsnämndens förslag. De nya reglerna och taxorna gäller från 1 juli 2022.

Budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader 2022

Helårsprognosen för kommunen efter fyra månader visar ett resultat på 328 miljoner kronor och det är omkring 87 miljoner kronor högre än reviderad budget.

I resultatet ingår realisationsvinster på två miljoner kronor, intäkter för exploatering på tre miljoner kronor och intäkter från eldistribution på 115 miljoner kronor.

Nämndernas prognos visar en nettokostnad som överstiger budget med runt 25 miljoner kronor samtidigt som skatteintäkter och generella statsbidrag bedöms bli 71 miljoner kronor högre än budgeterat.

Prognosen för koncernen Karlstads Stadshus AB visar på ett resultat på 252 miljoner kronor, vilket är tolv miljoner kronor högre än budgeterat. Det är framför allt Karlstads Energi AB som avviker, på grund av höga elpriser.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att budgetuppföljning med helårsprognos efter fyra månader godkänns. Kommunstyrelsen tilldelas ett tilläggsanslag på 700 000 kronor 2023 för att stärka arbetet med civilt försvar.

Ja till detaljplanen för kvarteret Skepparen

En detaljplan har tagits fram för kvarteret Skepparen, ett område mellan Stadsträdgården och Orrholmen som avgränsas av Sjömansgatan, Tullhusgatan, Näbbgatan och Orrholmsgatan.

Området består i dag av byggnader som används för utbildning och verksamheter. I detaljplan föreslås en blandning av bostadsbebyggelse, skolbyggnader och verksamheter såsom hotell, handel, och kontor. Förslaget omfattar runt 500 lägenheter.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för kvarteret Skepparen antas.

 

Uppdaterad den