Beslut i korthet 2022

Den 14 februari

Lättnader för restaurang- och besöksnäringen i spåren av pandemin, Karlstads kommunkoncern visar på positivt resultat och planarbetsprogrammet för 2022-2023 godkändes. Det var några av besluten på kommunstyrelsen februarimöte.

Kommunstyrelsens beslut

Följande ärenden beslutades på kommunstyrelsens sammanträde.

Coronastöd till restaurang- och besöksnäringen under 2022

Ytterligare en pandemivåg slog till mot Värmland under hösten och vintern och en av de mest utsatta branscherna var återigen restaurang- och besöksnäringen. Karlstads kommun fortsätter med en rad lättnader för att stötta och underlätta för det lokala näringslivet. Därför föreslår det blågröna styret i ett politiskt initiativ att:

- Alla avgifter för markupplåtelse för torghandel, foodtrucks och kiosker tas bort under 2022.

- Kostnaderna sänks för deltagande i utbildningen Ansvarsfull alkoholservering under 2022.

- Ta fram förslag på avgiftsfrihet för alla försäljningsrelaterade upplåtelser, till exempel kiosker, försäljningsplatser och varuskyltning, alla försäljningsplatser såsom mobila anläggningar, foodtrucks och torghandel och för alla uteserveringar under 2022.

- Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på en kulturfond där lokala aktörer kan ansöka om pengar till kulturevenemang i centrala Karlstad.

- Förvaltningen också ska ta fram förslag på boulebanor i Karlstads centrum under sommaren 2022.

Beslut
Det blågröna styrets förslag på lättnader för restaurang- och besöksnäringen under 2022 godkänns. En återrapportering ska ske till kommunstyrelsen i mars 2022.

Kommunen svarar på överklagandet av rekryteringen av ny kommundirektör

Kommunstyrelsen beslutade i december att Ulrika K Jansson ska efterträda Ulf Nyqvist som kommundirektör med tillträde 1 april 2022. Beslutet överklagades av en kommunmedborgare som anser att kommunen har brustit i sin skyldighet att utomstående ska ha rätt till insyn i processen, att det kan ha förekommit könsdiskriminering eftersom samtliga slutkandidater var kvinnor samt att kommunen har brustit i saklighet och inte varit opartiska genom att de anlitat ett externt rekryteringsföretag.

Karlstads kommun svarar nu i sitt yttrande till Förvaltningsrätten att det handlade om att hitta den bäst lämpade kandidaten för uppdraget, att de fyra slutkandidaterna var kvinnor var en ren tillfällighet. Kommunen anser sig ha uppfyllt kravet på saklighet och opartiskhet genom hela processen. Att anlita en extern, professionell rekryteringsfirma för att hitta kompetenta personer för olika nyckeluppdrag, som till exempel kommundirektör, är mycket vanligt inom kommuner och offentliga organisationer.

Beslut
Karlstads kommuns yttrande till Förvaltningsrätten godkänns.

Kommunstyrelsens årsredovisning för 2021

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott mot budget på 0,6 miljoner kronor för år 2021. Det är ett något bättre resultat än vad som förväntades under delårsbokslutet.

Under året har kommunstyrelsen nyttjat mycket eget kapital, vilket har påverkat resultatet negativt. Det handlar bland annat om kostnader för bredbandsutbyggnad, Innovation park samt medfinansiering av Karlstadsstråket. Men ett större underskott har kunnat undvikas genom överskott inom andra områden. Till exempel så har det inneburit lägre kostnader för olika aktiviteter som inte kunnat genomföras under coronapandemin.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot investeringsbudget på 26,2 miljoner kronor. Ungefär 21 miljoner kronor av överskottet består av sparade pengar från tidigare år som inte har nyttjats under året. Resterande del beror på att vissa planerade insatser har flyttats fram eller ändrats.

Beslut
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2021 godkänns.

Drop in-aktiviteter för unga får ekonomiskt stöd

Barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inkommit med en ansökan på 2 625 000 kronor från den sociala investeringsfonden för att kunna utöka antalet fritidsaktiviteter för unga.

Nämnderna har tagit fram en plan där elever i mellanstadiet får möjlighet att prova på olika aktiviteter och får kontakt med olika föreningar. Planerad uppstart kommer vara under våren 2022 och arbetet planeras pågå under tre års tid.

Aktiviteterna, som är inriktade mot kultur, kommer att erbjudas på fem olika platser under 15 veckor per termin. Det kan vara teater, dans, film, konst och spel. Målet är att åtminstone tio barn deltar vi varje tillfälle.

Kommunledningskontoret ser positivt på ansökan, att på ett tidigt stadium förebygga risken för socialt utanförskap. En årlig uppföljning av effekterna ska genomföras.

Beslut
Ansökan från barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden om 2 625 000 kronor från den sociala investeringsfonden till satsningen på utökade fritidsaktiviteter för unga beviljas.

Olle Wikberg ny säkerhetsskyddschef i Karlstads kommun

Olle Wikberg, strateg, och Johan Lindgren, stadsjurist, blir säkerhetsskyddschef respektive biträdande säkerhetsskyddschef i Karlstads kommun. Personerna som har posterna idag avslutar sina anställningar inom kort.

Kommunernas verksamheter omfattas av säkerhetsskyddslagen. Det innebär att kommunen ska arbeta med säkerhetsskyddsfrågor för att förebygga sabotage och terroristbrott. Arbetet handlar bland annat om att genomföra säkerhetsanalyser för att se vilka uppgifter som eventuellt ska hemlighållas och vilka anläggningar som kräver ett särskilt säkerhetsskydd

Beslut
Olle Wikberg utses till säkerhetsskyddschef och Johan Lindgren till biträdande säkerhetsskyddschef i Karlstads kommun. Tillträde sker efter genomförd säkerhetsprövning.

Uppdrag att fortsätta utveckla och stärka Karlstad som centrum för samhällssäkerhet

Under 2018 beslutade kommunstyrelsen att verka för fler statliga jobb och utlokalisering av fler statliga myndigheter till Karlstad.

Kommunledningskontoret har haft i uppdrag att se över hur Karlstad kan utvecklas som ett kompetenscentrum för samhällssäkerhet, utifrån en konsultrapport som presenterades under hösten 2021.

I rapporten framgår att Karlstad har en god position för att etablera sig som ett nationellt säkerhetscentrum och fem fokusområden föreslås ska bli inriktningen för det fortsatta arbetet.

1.Stärka forskning och innovation

2. Utveckla utbildning och karriärvägar

3. Skapa nya möjligheter fr näringslivet

4. Etablera gemensamt kommunikationsarbete

5.Utveckla koncernens förmåga inom samhällssäkerhet.

Beslut
De fem fokusområdena som föreslås godkänns och blir inriktningen för det fortsatta arbetet. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta med frågan tillsammans med förvaltningar och bolag.

Beslut inför kommunfullmäktige

Följande ärenden ska vidare till kommunfullmäktige för slutligt beslut

Reviderad budget för 2022

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderad budget för 2022. I förslaget presenteras bland annat hur nämnderna ska hantera sina över- eller underskott från föregående år samt en uppdaterad resultatbudget där man tagit hänsyn till nya ekonomiska prognoser.

Kommunen visar på ett positivt resultat på 452 miljoner kronor för 2021, vilket är 337 miljoner kronor högre än budgeterat och 154 miljoner kronor högre jämfört med den prognos som presenterades vid delårsbokslutet.

Resultatet har i stor utsträckning påverkats av olika engångsintäkter. Bland annat så har intäkterna för elproduktion, realisationsvinster, exploatering, skatteintäkter och statsbidrag förbättrats jämfört med tidigare bedömningar.

Nämnderna visar ett överskott mot budget på 34 miljoner kronor, vilket är en förbättring med nära 30 miljoner kronor jämfört med prognosen vid delårsbokslutet.

Under 2021 har kommunen investerat för 1,4 miljarder kronor och av investeringsbudgeten återstår 781 miljoner kronor.

Prognoserna av finansiella förutsättningar 2022 har uppdaterats. Sammantaget leder de uppdaterade förutsättningarna till att det budgeterade resultatet 2022 uppgår till 241 miljoner kronor, en förbättring med 127 miljoner kronor sedan budgetbeslutet i juni. Störst förbättringar finns kopplat till intäkter för elproduktion, finansnetto samt skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.

Investeringsbudgeten 2022 revideras avseende det som inte upparbetats under 2021 förs över till 2022. Totalt sett uppgår 2022 års investeringsbudget till 2,1 miljarder kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att budgeten för 2022 revideras utifrån kommunledningskontorets förslag.

Koncernbudgeten visar på positivt resultat

För att ge en helhetsbild av ekonomin i de verksamheter som Karlstads kommun driver i olika former görs varje år en budget för hela koncernen. Budgeten ska godkännas av kommunfullmäktige.

Kommunkoncernen budgeterar med ett positivt resultat på drygt 490 miljoner kronor för år 2022. Investeringarna beräknas till 2 587 miljoner kronor.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att koncernbudgeten för Karlstads kommun godkänns.

Planarbetsprogram 2022-2023

Varje år sammanställs ett planarbetsprogram i Karlstads kommun, programmet pekar ut vilka områden och planeringsinsatser som ska prioriteras under de kommande två åren. Det handlar om bostäder men också om områden för till exempel industri- och handelsverksamhet.

I planarbetsprogrammet listas bland annat topp tio mest prioriterade projekten, fem kvarstår från föregående år och fem nya har tillkommit. Dessa projekt är prio 1 under 2022-2023:

1. Västra Jakobsberg
2. Karl IX:s gata och del av Klara
3. Katrineberg
4. Byggvision Molkom
5. Ruds centrum
6. Våxnäs centrum
7. Väse Helgetorp
8. Program Lungvik
9. Verksamhetsmark i Karlstad
10. Kronoparkens centrum

Det är kommunfullmäktige som slutligen tar beslut angående planarbetsprogrammet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att planarbetsprogrammet för 2022-2023 godkänns.

Bergviks udde blir naturreservat

Det planerade naturreservatet omfattar totalt ett ca 11,8 hektar stort område som i sin helhet ägs av Karlstads kommun. Det är teknik- och fastighetsnämnden som har tagit fram förslaget om bildande av det kommunala naturreservatet Bergviks udde, och man har även gjort en skötselplan för området.

Drift och skötsel av det nya naturreservatet kommer att finansieras genom teknik- och fastighetsnämndens befintliga driftbudget. Planen är att utveckla friluftslivet och bygga vindskydd, fler rastplatser och grillplatser.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget att Bergviks udde blir naturreservat godkänns.

Även Bålberget blir naturreservat

Bålberget är en skogbevuxen höjd belägen i Älvenäs som nu blir ett kommunalt naturreservat. Syftet är att skydda området som har stort rekreationsvärde och även höga natur- och kulturvärden.

Teknik- och fastighetsnämnden har arbetat fram ett förslag där man bland annat vill utveckla området med en vandringsled, ytterligare grillplats och fler rastplatser.

Naturreservatet omfattar totalt ett ca 17,2 hektar stort område som i sin helhet ägs av Karlstads kommun.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget att Bålberget blir naturreservat godkänns.

Nytt industriområde på Västra Eriksberg

Västra Eriksberg ligger norr om E18 i höjd med Bergviks köpcentrum. Syftet med planen är att skapa planlagd mark för verksamhetsetableringar av olika slag, allt för att Karlstads näringsliv ska kunna växa och utvecklas. En av fördelarna med Västra Eriksberg är dess gynnsamma logistikläge utmed E18.

I området finns kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras och ges förutsättningar för användning.

Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att detaljplanen för Västra Eriksberg godkänns.

Motion: Stadsvandring i Karlstad med hjälp av QR-koder

Det är Pernilla Edman (S) och Christer Alnebratt (S) som i en motion föreslår att kommunen utreder möjligheten att införa stadsvandring med hjälp av QR-koder i Karlstad. Med motionen vill man göra Karlstads historia mer tillgänglig och levande – för både karlstadsbor och turister. Motionen har varit ute på remiss till både stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden som hänvisar till att det redan finns en digital stadsvandring i Karlstad.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion – Ta fram en träbyggnadspolicy för att bygga mer i trä

I en gemensam motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Hammarström (V), Per Strömgren (V), Björn Molin (V), Göran Svensson (-), Håkan Olsson (V) och Parvane Assadbegli (V) att kommunen ska ta fram en policy för träbyggnation i offentlig regi.

Motionärerna vill se en träbyggnadspolicy då byggande i trä har många miljömässiga fördelar och föreslår en policy som innebär att i första hand bygga i trä och om andra material används ska det motiveras.

Stadsbyggnadsnämnden, miljönämnden och teknik- och fastighetsnämnden har tidigare avslagit motionen med motiveringen att fokus bör vara ett klimat- och miljösmart byggande snarare än fokus på ett specifikt material som trä.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.

Motion - Stärk Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för företagsetableringar samt öka de strategiska markförvärven

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren (S) och Emelie Vennberg (S) att kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att stärka Karlstads strategiska förmåga och proaktiva arbetssätt för fler företagsetableringar, säkerställa tillgänglig och attraktiv verksamhetsmark samt öka de strategiska markförvärven.

Motionen anses besvarad eftersom det redan har påbörjats ett arbete med att ta fram en handlingsplan för att stärka centrum i samverkan med näringsliv och organisationer.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad.

Motion: S vill skapa kultur- och idrottscenter i Norsbygden

S vill utveckla Norsbygden, bland annat genom att skapa ett kultur- och idrottscenter som en del i handlingsprogrammet Offensiv för Norsbygden. Det skriver Linda Larsson (S), Anders Tallgren (S) och Håkan Holm Alteblad (S) i en motion.

Stadsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås. Det har redan arbetats fram en byggvision för Norsbygden där flera politiska beslut har tagits om att utveckla området på olika sätt.

Frågan om ett kultur- och idrottscenter eller liknande behöver utredas mer, anser stadsbyggnadsnämnden.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad eftersom det redan pågår ett arbete med att utveckla Norsbygden.

Motion: Utred hur arbetsskor kan erbjudas mer jämställt

I en motion föreslår Monica Gundahl (S) och Lars-Gösta Blåvitt Elofsson (S) att kommunen utreder hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela koncernen.

Det skobidrag som tidigare betalades ut till personal inom vård- och omsorgsförvaltningen har tagits bort på grund av skatteregler. Medan reglerna gör det möjligt för medarbetare inom mer mansdominerade yrken att köpa in skor skattefritt eftersom man där oftast använder skyddsskor.

Frågan har utretts av vård- och omsorgsförvaltningen men eftersom även andra bolag och förvaltningar erbjuder arbetsskor anser kommunledningskontoret att det ska göras en bredare utredning i frågan.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall och kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt.

Motion: Utred Karlstads Airports advokatkostnader vid ansökan av miljötillstånd

Peter Sörensen (KPL) skriver i en motion att han vill att kommunfullmäktige ska tillsätta en extern granskning av hur Karlstads Airport hanterat de advokatkostnader som varit i samband med att bolaget ansökt om miljötillstånd.

Karlstad Airport har redan upphandlat en granskning av processen kring miljötillståndet.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad eftersom det redan har beslutats om att genomföra en granskning.

Motion: Insatser för ökat valdeltagande under valåret 2022

I en motion föreslår Linda Larsson (S), Anders Tallgren (S), Anna Dahlén Gauffin (S) och Ferman Brodrej (S) att kommunen ska stärka arbetet med den lokala demokratin genom att insatser för ökat valdeltagande genomförs
under valåret 2022. De vill också se att de förtroendevalda får en tydligare roll i arbetet med medborgardialoger.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen är besvarad eftersom det redan pågår insatser för att stärka arbetet med den lokala demokratin och utveckla formerna för medborgardialog.

Motion: Utlys klimatnödläge i Karlstads kommun

Utlys klimatnödläge! Det föreslår Vänsterpartiet i en motion genom Genom Parvane Assadbegli, Anders Hammarström, Per Strömgren, Håkan Olsson,
Göran Svensson och Björn Molin. Motionärerna framhåller att det är en symbolhandling som visar hur allvarlig och brådskande situationen för klimatet är. Hundratals länder och städer världen över har utlyst klimatnödläge.

Miljönämnden konstaterar att åtagandena om utsläppsminskningar som världens länder hittills har gjort är långt ifrån tillräckliga. Men att bara utlysa klimatnödläge, utan att koppla det till särskilda åtgärder från kommunen, kan vara negativt för klimatarbetet, enligt nämnden.

Karlstads kommun tar klimatfrågan på stort allvar och den ingår i kommunens strategiska plan. Kommunen bidrar idag på många sätt till klimatarbetet genom till exempel sin samhällsplanering, genom att minska utsläppen från egen verksamhet och genom sin kommunikation med Karlstadsborna.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Kommunledningskontoret får i uppdrag att med stöd från miljöförvaltningen ta fram en koncernövergripande långsiktig kommunikationsstrategi för Karlstads klimatomställning.

Motion: utred kommunens organisation och uppdrag för ett starkare kommunalt arbetsmarknadsuppdrag

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Tallgren (S), Ferman Brodrej (S) och Lena Nilsson (S) att kommunens organisation och uppdrag utreds för att stärka det kommunala arbetsmarknadsuppdraget. Utredningen ska ske i och med förändringarna på Arbetsförmedlingen som väntas träda i kraft 1 december 2022 och som innebär att Arbetsförmedlingen fortsatt ska ha ansvar för arbetsmarknadspolitiken men att ett nytt system ska införas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben.

Såväl arbetsmarknads- och socialnämnden som gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens ser positiv på att utreda hur det kommunala arbetsmarknadsuppdraget kan stärkas ytterligare.

Kommunledningskontoret delar nämndernas uppfattning och anser att motionen bör bifallas.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att motionen får bifall.

Uppdaterad den