Lagar och regler

Lagar inom vård och omsorg

Här finns information om några av de lagar som gäller inom vård och omsorg.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

I offentlighets- och sekretesslagen finns regler om myndigheters hantering av allmänna handlingar och tystnadsplikt i offentlig verksamhet. Tystnadsplikt innebär att personliga uppgifter inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan lämnas utan att den enskilde lider men.

All personal som jobbar i vår verksamhet omfattas av sekretesslagen.

Lagtext - Offentlighets- och sekretesslagen

Socialtjänstlagen (SOL)

Alla som bor i en kommun har rätt till hjälp så att de kan ha en skälig levnadsnivå. Varje persons egna behov avgör vilken hjälp som kan bli aktuell. För äldre- och funktionshindrade kan det till exempel handla om hjälp i hemmet, trygghetslarm eller särskilt boende.

Lagtext - Socialtjänstlagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Har du ett funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som kräver omfattande stöd och service kan du ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om till exempel boende på gruppbostad, personlig assistent, kontaktperson eller daglig verksamhet

Lagtext - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Lagen anger vårdgivarens skyldigheter kring vård, rehabilitering och habilitering. Den reglerar också hjälpmedel och tolkning för syn- och hörselskadade.

Lagtext - Hälso- och sjukvårdslagen

Lag om framtidsfullmakter

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv.

Lagtext - Lag om framtidsfullmakter

Framtidsfullmakt - mall.pdf

Uppdaterad den