Familjerätt

Faderskap och föräldraskap

För föräldrar som är gifta när de får barn fastställs de automatiskt som föräldrar. Om föräldrarna inte är gifta behöver föräldraskapet fastställas. Detta kan ske genom bekräftelse via Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och föräldraskapet behöver bekräftas inom 14 dagar från barnets födelse. Det är även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i Skatteverkets e-tjänst.

Länk till Skatteverkets e-tjänst

https://skatteverket.se/bekräftaföräldraskap

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om föräldrarna inte använt e-tjänsten behöver föräldraskapsbekräftelsen istället göras hos socialnämnden. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokfört vid födseln ansvarar för utredningen.

Brev skickas från kommunens Kontaktcenter till den som fött barnet inom några veckor efter att kommunen fått information från Skatteverket. I brevet uppmanas den som fött barnet att ringa Kontaktcenter för att lämna uppgifter om den andre föräldern och boka tid för besök.

Vid besöket ska bekräftelsen undertecknas av båda föräldrarna och bli godkänd av socialnämnden. Sedan kan barnets juridiska rättigheter, till exempel arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn, tas tillvara. I samband med undertecknandet kan föräldrarna även anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Kontaktcenter hanterar de flesta ärenden kring fastställande av föräldraskap men vid tveksamheter om föräldraskap, avsaknad av legitimation eller liknande så handläggs ärendet av familjerättsenheten.

Ibland uppstår tveksamheter om vem som är ett barns biologiska förälder. Då kan det bli aktuellt med DNA-undersökning för att få klarhet. Det är handläggaren på familjerättsenheten som beslutar om det behöver göras ett DNA-test.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd beskriver vilka regler som gäller i samband med fastställande av föräldraskap. 

Länk till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds hemsida

https://www.mfof.se/faderskap-och-foraldraskap.html

 

 

Uppdaterad den