Stöd i föräldraskapet

Föräldrastöd

Bilden föreställer ett barn som hoppar i en vattenpöl
Barn som plaskar i vattenpöl

Som förälder kan du behöva stöd i saker som rör föräldraskapet. Här kan du läsa mer om det stöd som erbjuds föräldrar i Karlstads kommun. 

Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar och slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Fyra av dessa artiklar är vägledande för Karlstads kommuns stöd till barn och unga och deras föräldrar.

Länk till de fyra artiklar som styr Karlstads kommuns arbete

Alkohol och droger

Är orolig över din alkoholkonsumtion?  Tar du droger och vill sluta?  Finns det någon i din närhet som du är orolig för? Vi erbjuder stöd och hjälp för dig med missbruks- och drogproblem och anhöriga. Om du går i skolan och är orolig för din alkoholkonsumtion kan du ta kontakt med elevhälsan på din skola.

Länk  till lista över grundskolor

Länk till elevhälsan på gymnasiet

Länk till Nexus - rådgivning och behandling för unga

Länk till dokument "Fakta om spice och vart du kan vända dig om du är orolig eller behöver stöd." Broschyr framtagen i samarbete mellan Karlstads kommun och Polisen.

Barna- och mödravård

Till BVC och BMM inom Region Värmland kan du vända dig med frågor som rör ditt barns hälsa och utveckling. Man erbjuder förebyggande hälsovård för barn 0-6 år samt stöd och information om till exempel amning, kost, vaccinationer, sömn, språkutveckling, syn, hörsel, egenvård och barnsäkerhet.

Länk till 1177.se

Bibliotek

På biblioteken i Karlstad finns böcker som du kan ha nytta av i ditt föräldraskap. Du kan också få rådgivning när det gäller vilka böcker som passar ditt barn eller din ungdom i olika perioder i livet, eller om barnet har lässvårigheter. 

Länk till information om biblioteken

Föräldrastöd inom förskola och skola

Förskola och skola har tillsammans med dig som förälder ett gemensamt ansvar att skapa bra förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Bland annat erbjuds utvecklingssamtal för att du ska veta hur ditt barn utvecklas i förskolan och skolan. Föräldramöten erbjuds av alla förskolor och skolor för att öka barns, elevers och föräldrars inflytande. Elevhälsan kan ge råd och stöd till dig som förälder och vid behov hänvisa till andra aktörer som kan hjälpa till.

Länk till elevhälsan inom grundskola

Länk till elevhälsan inom gymnasieskola

Länk till barn- och föräldrainflytande i förskolan

 Länk till elev- och föräldrainflytande i skolan

Psykisk ohälsa

På den här sidan finns samlad information över vanliga frågor och problem. Här kan barn och unga och deras familjer se vart man vänder sig för att få hjälp och stöd.

Länk till stöd till barn och unga med psykisk ohälsa och deras föräldrar 

Stödgrupper till barn och unga

Möta andra i liknande situation. Upptäcka och förstå mer om egna behov, känslor och möjligheter. Få kunskap om till exempel psykisk sjukdom, missbruk, hur barn påverkas av konflikter mellan föräldrar eller hur barn påverkas av våld i nära relationer. Utveckla självförtroende.

Länk till stödgrupper för barn och unga.

Stöd till nyblivna föräldrar

Att bli förälder är en stor omställning i livet och det kan påverka relationen. Familjerådgivningen erbjuder nyblivna föräldrar med barn upp till ett år ett kostnadsfritt besök.

Länk till familjerådgivningen.

Tummen

Föräldrastödsteamet Tummen vänder sig till föräldrar med barn i förskolan på Kronoparken, Rud och Färjestad. Tummen erbjuder tidiga insatser för barn som i något avseende riskerar att inte få sina behov tillgodosedda.

Länk till Tummen

Öppna förskolan

Här får du och ditt barn en möjlighet att träffa andra barn och vuxna. Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med förälder eller annan vuxen får möjlighet till social och pedagogisk stimulans.

Länk till öppna förskolan.

Informationsbroschyrer

Nya perspektiv - vägledning för föräldrastöd.

Vad du som förälder/vårdnadshavare vill veta om: Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak.

Uppdaterad den