Trafik och gator

Tillgängligheten på våra gator

01:12 min

För alla som vistas och bor i Karlstad ska tillgängligheten vara god, kommunen värnar om alla människors lika värde, att respektera den enskilda människans frihet och värdighet. Därför anpassar vi även gatumiljön så att rörelsehindrade och personer med synnedsättning lättare ska kunna orientera och ta sig fram självständigt utan hinder. Det är viktigt att du som Karlstadsbo ser över växtligheten på din tomt så att den inte hindrar framkomligheten på gångbanan.

Runt om i Karlstad finns olika typer av hjälpmedel som gör det enklare för personer med synnedsättning och andra typer av funktionsnedsättningar att ta sig fram. De senaste åren har vi inventerat övergångsställen och gångpassager runt om i kommunen för att kunna förbättra tillgängligheten i vår stad. Det vi arbetat mycket med är bland annat att göra den enklare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar att gå över gatan.

Pollare, sinusplattor och kupolplattor

Några exempel på hjälpmedel vi satt upp är till exempel pollare med en taktil topp där synskadade kan läsa av hur vägkorsningen ser ut. Vi har också satt ut sinusplattor och kupolplattor framför övergångsställen så det blir enklare för synskadade att ta sig fram. Sinusplattan är räfflad och anger riktning. Kupolplattan har uppstickande rundningar, små prickar, och används som en varningsplatta. Vi har också jämnat ut marken och sänkt kantstenarna på många ställen för att förenkla för rullstolsburna eller personer med rullatorer.

Vi lägger stor vikt vid att nya stadsmiljöer byggs rätt från början för att undvika att skapa nya hinder för personer med funktionsnedsättningar.

Plan för 2021

I år förbättrar vi tillgängligheten för rörelsehindrade och personer med synnedsättning på bland annat Romstad, Strand, Gruvlyckan, Bellevue, Björkås, Kartberget och Zakrisdal. Vi kommer även att göra klart åtgärder i Hagalund, Hultsberg och Henstad som vi påbörjade under hösten 2020.

 

Platser vi är klara med

Under 2020 har vi gjort åtgärder i Norrstrand, Södra Råtorp, Sjöstad, Välsviken och Stockfallet. Sedan 2015 har många av de mer centrala stadsdelarna till stor del åtgärdats. 

Vanliga åtgärder

Det här är de åtgärder vi vanligtvis brukar genomföra i de områden vi arbetar med att förbättra tillgängligheten.

  • Sänkning av kantsten där man behöver korsa gatan.
  • Infällning av kontrast- och ledstråk både vid enklare passager och som komplettering i övergångställen där detta saknas eller är bristfälligt. Dessa gör att det blir enklare för personer med synnedsättning att ta sig fram vid övergångsstället.
  • Montage av pollare med taktil topp som gör att personer med synnedsättning kan läsa av hur övergångsstället ser ut.
  • Montage av kontrastmarkering, som gula eller vita tejpremsor, på fasta hinder i gångbanan. Till exempel belysningsstolpar eller el-/teleskåp
  • Målning av kontrastlinjer längs busshållplatskant.

Klipp häcken

När vi är på plats försöker vi också uppmärksamma ifall det finns häckar eller annan växtlighet som begränsar framkomligheten på gångbanan. I dessa fall tar vi kontakt med fastighetsägare så att de klipper häcken. 

Du som fastighetsägare kan hjälpa oss i vårt arbete genom att själv se över och klippa häcken och annan växtlighet så att det inte skymmer sikten i korsningar och att hålla den inom er fastighetsgräns.

Här kan du läsa mer om hur häcken ska hållas klippt för att inte orsaka fara

Uppdaterad den