Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Belysning

Under dygnets mörka timmar lyser den offentliga belysningen för att skapa stämning, trygghet, säkerhet och en god trafikmiljö. Om du upptäcker trasig belysning får du gärna göra en felanmälan.

Felanmälan belysning

Det här behöver vi veta i din anmälan

Berätta var problemet är, gärna gatuadress eller beskrivning av platsen, och vad felet gäller: exempelvis om lampan är släckt, hur många lampor det gäller och om de blinkar eller tänds och slocknar.

Övriga kontaktvägar

Du kan även felanmäla trasig belysning genom vår mobilapp Mitt Karlstad, via e-post till karlstadskommun@karlstad.se eller genom att ringa Kontaktcenter på telefonnummer 054-540 00 00.

Vanliga frågor och svar om belysning

Vi ser över all gatubelysning en gång per år. I samband med översynen byter vi trasiga ljuskällor och armaturer. Anmälda fel som inte är akuta försöker vi att hantera inom två veckor. Om det är fel på en ledning eller en armatur kan det ta längre tid. Under hösten är det fler som anmäler fel och då kan det ta längre tid innan en trasig lampa byts ut.

Fel som åtgärdas i första hand

  • Fel som utgör fara för person- eller trafiksäkerheten samt egendom
  • Omfattande lampbortfall (till exempel gruppfel eller funktionsoduglig belysningscentral samt fel på tändsystem)
  • Omfattande lampbortfall vid större hållplatser och knutpunkter för kollektivtrafiken

Fel som åtgärdas i andra hand

  • Släckt lampa vid övergångsställe, busshållplats, vändplan, gångtunnel, trappa eller korsning som är släckt
  • Hel gata som är släckt
  • Lampbortfall som påverkar trafiksäkerheten vid högt trafikbelastade korsningar eller vid korsande gång- och cykeltrafik
  • Punktbyte då tre eller fler lampor i rad inte lyser eller då hälften av lamporna på en gata eller trafikled inte lyser

Fel som åtgärdas i tredje hand

  • Punktbyte på bostadsgator då tre eller fler lampor i rad inte lyser eller då hälften av lamporna inte lyser
  • Punktbyte på gång- och cykelbanor då två eller fler lampor i rad inte lyser
  • Punktbyte på vändplatser då två eller fler lampor inte lyse

Ja, det vågar vi påstå. Sedan 2012 pågår ett arbete med att energieffektivisera kommunens gatubelysning. Utöver att vi byter ut gamla armaturer ersätter vi även alla felanmälda och nya belysningspunkter med energieffektiv belysning (LED).

Nya armaturer förses med energieffektiva lampor och så kallad smart styrning som innebär att vi kan styra belysningen. Vi har uppskattningsvis bytt mer än hälften av armaturerna i kommunen, av det totala antalet 25 000 stycken. På ett fåtal platser har vi fortfarande äldre ljuskällor och då gäller det äldre armaturer som bevarats på grund av kulturvärden.

Tack vare att vi kommit långt med vårt arbete att installera smart belysning har vi kunnat dimra ner belysningen på vissa platser. Att dimra offentlig belysning vissa tider på dygnet ser vi som ett bra alternativ till att helt släcka ned. På så sätt kan vi spara el utan att försämra den upplevda tryggheten eller trafiksäkerheten.

De nya armaturer som vi satt upp och fortsätter att sätta upp har en dimringsprofil där de går ner i effekt omkring 50% mellan kl. 23:00-05:00. Kommunstyrelsen har avsatt extra medel för att snabba på arbetet med utbytet till smart belysning.

Kommunen ansvarar för väg- och parkbelysningen, viss konstbelysning inom planlagda områden och för en del belysning som är placerad utefter statliga och enskilda vägar. Kommunens belysning lyser upp gator, vägar, gång- och cykelbanor, tunnlar, anläggningar och parker. Den finns även på träd, fasader, konstverk, skulpturer, fontäner och som vinterbelysning.

Trafikverket ansvarar för belysning utmed riks- och länsvägar.

Belysning, som gatlampor och lyktor, är viktigt. Därför har Karlstads kommun tagit fram ett belysningsprogram vars syfte är att förbättra, förstärka och göra kommunens belysning ännu bättre.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida