Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Boende för äldre

Om du inte längre klarar av att bo hemma och ditt behov av vård och omsorg bedöms som stort kan du söka om att flytta till vårdboende eller trygghetsboende, även kallat äldreboende eller särskilt boende. Några av kommunens boenden drivs av privata vårdföretag.

Flytta till och från äldreboende

Att flytta kan innebära en omställning för dig och dina anhöriga. Om du upplever att dina behov inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet och funderar på att ansöka om en plats på vårdboende eller trygghetsboende kan det finnas saker som du redan nu behöver börja tänka på eller planera för.

Här är några saker att tänka på innan du söker vård- eller trygghetsboende:

  • Finns det någon annan insats eller boendeform som bättre kan tillgodose mitt behov?
  • Är jag mentalt förberedd på att flytta?
  • Behöver jag förbereda och planera för en eventuell försäljning av nuvarande bostad?
  • Har jag någon som är redo att hjälpa till med det praktiska kring en flytt?

Prata med din biståndsbedömare om du har frågor eller känner dig osäker på om du vill ansöka om vårdboende/trygghetsboende eller inte.

Efter att du läst om vad som förväntas av dig kan du göra en ansökan om vård- eller trygghetsboende via e-tjänst eller använda guiden nedan.

Har du frågor eller behöver hjälp med e-tjänsten?

Hör av dig till oss på Kontaktcenter så hjälper vi dig eller hänvisar dig rätt.
Ring, mejla eller besök oss i Bibliotekshuset.

Kommunens vård- och trygghetsboenden

Om du beviljas ett vårdboende eller trygghetsboende så kan det kan vara bra att känna till att det kan ta lite olika lång tid att bli anvisad en plats. Vårt mål är att kunna anvisa dig en plats så snart som möjligt. Men det kan vara bra att vara förberedd på att det antingen kan gå fort eller ta lite längre tid.

När du blivit anvisad och tackat ja till en plats ska du vara redo att flytta inom sju dagar.

Vid utflyttning ansvarar du eller din företrädare för att tömma och flyttstäda bostaden. När det är dags att flytta ut kan du få hjälp med flyttstädningen om du tömmer och säger upp bostaden inom fem dagar.

Kommunens olika äldreboenden

Trygghetsboende

Trygghetsboende är en form av äldreboende som riktar sig till dig som inte längre kan få tillräcklig vård och omsorg i ditt ordinära boende. På ett trygghetsboende bor du i egen lägenhet och du har tillgång till gemensamma utrymmen för sociala aktiviteter, mat och fika. Det finns personal stationerad på boendet dygnet runt.

Högsta månadskostnad, maxtaxa

Högsta månadskostnaden (maxtaxan) är 2 575 kronor.

Det är den högsta summan kommunen kan ta ut för din beslutade vård och omsorg. Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan.

Trygghetsboende

Typ av insats

Kostnad

Hjälp i hemmet måndag-fredag (klockan 07-16)

1 242 kronor/månad

Hjälp i hemmet måndag-fredag och/eller
kvällar, nätter, helger

2 575 kronor/månad

Trygghetstjänst (exempelvis trygghetslarm)

340 kronor/månad

Ledsagning

0 kronor (avgiftsfritt)

Hälso- och sjukvård*

389 kronor/månad

Frukost

36 kronor/dygn

Lunch inklusive dryck

82 kronor/dygn

Middag

55 kronor/dygn

*Insatser utförda av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och stödassistent samt välfärdsteknik.

Frukost, lunch och middag debiteras på separat faktura och baseras på antalet måltider.

Övriga kostnader

Utöver dina kostnader för vård- och omsorgsinsatser betalar du hyra och dina egna förbruknings- och hygienartiklar.

Vård, omsorg och service

De insatser du får utgår från ditt biståndsbeslut om hjälp i hemmet. Vid inflyttning kommer du att erbjudas ett välkomstsamtal där du träffar din kontaktpersonal. Om du vill kan även din anhörig delta. Efter två-fyra veckor erbjuder enhetschefen ett uppföljningssamtal med dig.

Tillsammans går ni igenom hur dina behov av vård, omsorg och service ser ut. Ni gör tillsammans en genomförandeplan och en planering för hur din hjälp och stöd ska utföras av personalen på boendet. Är du i behov av hjälp med städning och tvätt så görs detta av särskild personal. Genomförandeplanen ska godkännas av dig. Genomförandeplanen uppdateras kontinuerligt.

Samtliga trygghetsboenden har utrymmen för gemensamma aktiviteter både inne och utomhus för den som önskar. Det finns en trivselvärd på boendet som bland annat ansvarar för gemensamma aktiviteter. Exempel på det som erbjuds är sång- och musikunderhållning, bingo, filmvisning, kaffestund, grillning med mera.

Kontaktpersonal

Du kommer att få två kontaktpersonal. Det är i första hand till kontaktpersonalen du ska vända dig om du har synpunkter på din vård, omsorg och service.

Omvårdnadspersonal

Omvårdnadspersonalen på boendet ansvarar för din vård och omsorg och finns på trygghetsboendet. De utför de insatser som du har beviljats.

Hälso- och sjukvård

Karlstads kommun och Region Värmland har ett delat ansvar för din sjukvård. Karlstads kommun ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral.

Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Har du svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet eller är i behov av medicinska insatser i hemmet kan omvårdnadspersonalen hjälpa dig att ta kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och/eller sjuksköterska.

En individuell bedömning görs och insatser kan erbjudas utifrån hur dina behov och förutsättningar ser ut.

Dokumentation

Den vård och omsorg du får dokumenteras enligt svensk lag samt förvaltningens interna rutiner. Du har rätt att ta del av den dokumentation som upprättas för dig. Har du frågor runt dokumentationen kontaktar du enhetschefen på ditt boende.

Trygghetslarm

På trygghetsboende har du möjlighet att ha trygghetslarm. Genom larmet är det möjligt att snabbt få kontakt med personal i boendet vid alla tider på dygnet. Trygghetslarmet ska användas för oförutsedda händelser, till exempel om man ramlat, hastigt känner sig försämrad eller har hög oro.

Tandvård

Om du har ett tandvårdsintyg erbjuds en munhälsobedömning en gång per år av tandhygienist som vid behov kontaktar tandläkare. Tandläkarbesök regleras av Landstingets högkostnadsskydd. Tandvårdsintyg utfärdas av biståndsbedömare och det är omfattningen av dina beslutade insatser som avgör om du får ett tandvårdsintyg.

Läs mer om tandvårdsintyg.

Medboende

Sammanboende och makar som bor tillsammans har möjlighet att fortsätta bo tillsammans även om den ena flyttar till trygghetsboende.

Kontakta kommunens biståndsbedömare för mer information.

Vårdboende

Vårdboende är för dig som har kognitiv sjukdom (exempelvis demens) eller är somatiskt sjuk och har stora omvårdnadsbehov. Förutom omvårdnadspersonal finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter kopplade till de olika vårdboendena.

Högsta månadskostnad, maxtaxa

Högsta månadskostnaden (maxtaxan) är 2 575 kronor.

Det är den högsta summan kommunen kan ta ut för din beslutade vård och omsorg. Kostnader för mat och hyra ingår inte i maxtaxan.

Vårdboende
Typ av insats

Kostnad

Omvårdnadsavgift

2 575 kronor/månad

Förbrukningsartiklar*

7 kronor/dygn

Heldagskost

153 kronor/dygn

Hälso- och sjukvård**

424 kronor/månad

*Valfri.

**Insatser utförda av kommunens arbetsterapeuter, sjukgymnast, sjuksköterska, undersköterska och stödassistent samt välfärdsteknik.

Övriga kostnader

Utöver dina kostnader för vård- och omsorgsinsatser betalar du hyra.

Det är ett stort steg att flytta till ett vårdboende. När du fått ett beslut om en plats kan du ha många funderingar kring vad det faktiskt innebär att bo på ett vårdboende.

Vården och omsorgen

Vården och omsorgen utförs utifrån de behov och önskemål du har. Vid inflyttning kommer du och/eller anhörig att erbjudas ett välkomstsamtal där du träffar din kontaktpersonal.

Tillsammans går ni igenom hur dina behov av vård och omsorg ser ut och ni gör tillsammans en genomförandeplan, planering för hur din hjälp och stöd ska utföras av personalen på boendet. Genomförandeplanen uppdateras kontinuerligt.

Efter två-fyra veckor erbjuder enhetschefen ett uppföljningssamtal med dig.

Samtliga vårdboenden har utrymmen för gemensamma aktiviteter både inne och utomhus för den som önskar. Exempel på det som erbjuds är sång- och musikunderhållning, bingo, filmvisning, kaffestund, grillning mm.

Kontaktpersonal

Du kommer att få två kontaktpersonal där en har huvudansvaret för planeringen av din omvårdnad. Det är i första hand honom/henne du ska vända dig till om du har synpunkter på din omvårdnad.

Omvårdnadspersonal

Omvårdnadspersonalen ansvarar för din dagliga omvårdnad och finns på vårdboendet dygnet runt.

Hälso- och sjukvård

Karlstads kommun och Region Värmland har ett delat ansvar för sjukvården till dig. Region Värmland ansvarar för att det finns en utsedd ansvarig läkare för varje vårdboende.

Karlstads kommun ansvarar för att erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet till dig som inte kan ta dig till din vårdcentral.

Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Har du svårigheter att klara aktiviteter i det dagliga livet eller är i behov av medicinska insatser i hemmet kan omvårdnadspersonalen vara dig behjälplig att ta kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och/eller sjuksköterska.

En individuell bedömning görs och insatser kan erbjudas utifrån hur dina behov och förutsättningar ser ut.

Dokumentation

Den vård och omsorg du får dokumenteras enligt svensk lag samt förvaltningens interna rutiner. Du har rätt att ta del av den dokumentation som upprättas för dig. Har du frågor runt dokumentationen kontaktar du enhetschefen på ditt boende.

Trygghetslarm

Om du har behov av trygghetslarm finns det på alla vårdboenden.

Tandvård

Om du har ett tandvårdsintyg erbjuds en munhälsobedömning en gång per år av tandhygienist som vid behov kontaktar tandläkare. Tandläkarbesök regleras av Landstingets högkostnadsskydd. Tandvårdsintyg utfärdas av biståndsbedömare.

Läs mer om tandvårdsintyg.

Medboende

Sammanboende och makar som bor tillsammans har möjlighet att fortsätta bo tillsammans även om den ena flyttar till vårdboende.

Kontakta kommunens biståndsbedömare för mer information.

Växelvård

Ett biståndsbeslut om växelvård innebär att du bor kvar hemma, men att du med jämna mellanrum bor tillfälligt på ett trygghetsboende. Växelvård är ett avlastningsstöd till dig och dina anhöriga.

Andra boenden för äldre

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?