Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Vad kostar det?

Illustrationsbild föreställande staplar med mynt mot en gul bakgrund
Pengar

Avgifterna som tas ut i samband med bygglov och anmälan är baserade på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige.

Här hittar du exempel på vad bygglov och andra lov i Karlstads kommun kostar år 2021. Observera att priset kan variera beroende på vart ditt ärende är placerat och hur komplicerat ditt ärende är. Ärendet kan bli dyrare än exemplen visar.

Åtgärd Avgift för lov/anmälan inkl. startbesked
Nybyggnad av villa < 240 kvadratmeter inom detaljplanerat område Cirka 27 000 kronor
Tillbyggnad villa < 50 kvadratmeter inom detaljplanerat område Cirka 7 300 kronor
Attefall tillbyggnad max 15 m² Cirka 4 300 kronor
Attefall Komplementbyggnad max 30 m² CIrka 4 300 kronor
Attefall Komplementbostadshus max 30 m²  Cirka 7 300 kronor

Attefall Inredning av ytterligare bostad

Cirka 7 300 kronor

Komplementbyggnad, garage,
carport, förråd < 60 kvadratmeter

Cirka 5 500 kronor
Nyinstallation av braskamin/eldstad Cirka 1 450 kronor
Byte av kulör, tak- eller fasadmaterial CIrka 2 400 - 4 700 kronor
Strandskyddsdispens Cirka 9 500 kronor
Inglasning av befintligt uterum

Cirka 3 400 kronor

Förhandsbesked för ett enbostadshus

Cirka 7 100 kronor

Mur eller plank vid enbostadshus

Cirka 2 600 kronor

Observera att det alltid i lovärenden tillkommer en avgift om minst 1 458 kronor för meddelande av beslut samt kungörelse i Post- och inrikes tidningar. Beroende på hur många grannar som är berörda av lovet kan summan variera uppåt.   

Andra avgifter kan tillkomma

Fler avgifter kan tillkomma utöver de som du hittar ovan. Här är några exempel:

  • Kostnad för att höra grannars synpunkter - tas ut om grannar eller andra sakägare ska få tillfälle att yttra sig i ansökan om lov eller förhandsbesked.
  • Planavgift - tas ut vid bygglov för nybyggnation inom vissa områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar till exempel cirka 68 100 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek.
  • Nybyggnadskarta vid nybyggnad av enbostadshus kostar cirka 8 600 kronor. Mer informtaion och beställning av nybyggnadskarta hittar du via denna länk.
  • Förenklad nybyggnadskarta vid tomter utanför detaljplanelagt område eller kommunalt vatten och avlopp. Kostar cirka 6 300 kronor.
  • Utstakning/lägeskontroll, det vill säga om lantmäteriet behöver komma ut och markera vart huset ska stå. Det går även att anlita privat konsult och då tar kommunen inte ut någon avgift. Mer information om utstakning hittar du via denna länk. 
  • Stomnätsavgift - debiteras vid alla ärenden där utstakning begärts, oavsett om utstakningen görs av lantmäteriet eller privat konsult.

Uppdaterad den