Kommunfullmäktige

Så går ett möte till

Här kan du läsa om hur ett möte i kommunfullmäktige eller någon av kommunens andra nämnder går till. Du får också förklaringar på några av de speciella orden som politikerna använder på sina möten.

Justering av tjänstgöring

Allra först justeras tjänstgöringen. Det innebär att man ser vilka ledamöter som är på plats och om någon ersättare ska tjänstgöra istället. Efter det börjar mötet med frågor och interpellationer. Sedan behandlar man beslutsärenden och motioner.

Fråga och interpellation

Om en ledamot i kommunfullmäktige vill följa upp ett ärende kan han eller hon ställa en fråga eller en interpellation till nämndens ordförande. Vid en fråga är det bara den som frågat och den som ska svara som får debattera. Vid en interpellation får alla ledamöter vara med och debattera.

Frågor eller interpellationer får bara röra ett ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Både frågor och interpellationer ska lämnas in skriftligt i förväg och besvaras vid nästa sammanträde. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärende

Efter frågestunden och interpellationsdebatten behandlar kommunfullmäktige ärenden där de ska fatta beslut. Dessa ärenden har kommunstyrelsen och olika nämnder behandlat först. När besluten är fattade är det kommunens medarbetare på de olika förvaltningarna som genomför arbetet.

Motion

Sist på mötet behandlar man motioner. En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige och den leder alltid till ett beslut. Motionen måste först anmälas på kommunfullmäktiges möte och efter det överlämnas den till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser.

Sedan kommer motionen tillbaka till kommunfullmäktige. Beslut bör fattas inom sex månader efter att motionen har lämnats in.

Se vad orden betyder

Fritidspolitiker

De flesta av Karlstads kommuns förtroendevalda är fritidspolitiker och har alltså vanliga arbeten vid sidan av politiken.

Kommunalråd

Några politiker arbetar med politik på hel- eller deltid, de kallas för kommunalråd. I Karlstads kommun finns sju kommunalråd, varav två arbetar heltid och fem halvtid.

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelsen skriver kommunens tjänstepersoner och den innehåller en utredning och förslag till beslut i en fråga. Kommunstyrelsen bereder en fråga innan kommunfullmäktige beslutar om den.

E-förslag

Alla medborgare i kommunen som är folkbokförda i Karlstad kan lämna ett E-förslag. Det kan till exempel vara förslag på en ny cykelväg eller en utbyggnad av en sopstation.

Nämnd

En nämnd består av politiker som kommunfullmäktige har utsett. Nämnderna ansvarar för olika verksamheter. Till exempel ansvarar vård- och omsorgsnämnden för vård och omsorg som ges till äldre och till personer som med funktionshinder. De beslutar i frågor som rör respektive ansvarsområde.

Nämnderna bereder också ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige och ser till att besluten verkställs.

Här hittar du mer information om kommunens nämnder

Förvaltning

Varje nämnd styr en förvaltning där anställda tjänstepersoner arbetar. Förvaltningen genomför de beslut som nämnden har fattat.

Här hittar du mer information om kommunens förvaltningar.

Remiss

En remiss innebär att ett ärende skickas vidare för beredning. På så vis får man in synpunkter innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan på ett senare möte.

Beredning av ärende

När ett ärende bereds så innebär det att en fråga utreds innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.

Uppdaterad den