Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så går ett möte till

Här kan du läsa om hur ett möte i kommunfullmäktige eller någon av kommunens andra nämnder går till. Du får också förklaringar på några av de speciella orden som politikerna använder på sina möten.

Justering av tjänstgöring

Först görs en justering av tjänstgöringen. Det betyder att man ser vilka ledamöter som är på plats. Om någon inte är på plats får en ersättare tjänstgöra istället.

Frågor och interpellationer

Efter det börjar mötet med frågor och interpellationer. Om en ledamot i kommunfullmäktige vill följa upp ett ärende kan hen ställa en fråga eller en interpellation till nämndens ordförande.

  • Vid en fråga är det bara den som frågat och den som ska svara som får debattera.
  • Vid en interpellation får alla ledamöter vara med och debattera.

Frågor eller interpellationer får bara röra ett ärende som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har rätt att handlägga. Både frågor och interpellationer ska lämnas in skriftligt i förväg och besvaras vid nästa sammanträde. Varken fråga eller interpellation leder till beslut.

Beslutsärenden

Efter frågestunden och interpellationsdebatten behandlar kommunfullmäktige ärenden där de ska fatta beslut. Dessa ärenden har kommunstyrelsen och olika nämnder behandlat först. När besluten är fattade är det kommunens medarbetare på de olika förvaltningarna som utför arbetet.

Motioner

Sist på mötet behandlas motioner. En motion är ett skriftligt förslag från en ledamot i kommunfullmäktige och den leder alltid till ett beslut. Motionen måste först anmälas på kommunfullmäktiges möte. Efter det överlämnas den till kommunstyrelsen som ser till att ärendet bereds i berörda nämnder och styrelser.

Efter beredning kommer motionen tillbaka till kommunfullmäktige. Beslut bör då fattas inom sex månader efter att motionen har lämnats in.

Här förklaras några av de speciella ord som politikerna använder på sina möten.

Beredning av ärende

Att ett ärende bereds betyder att det utreds innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut.

E-förslag

Alla medborgare i kommunen som är folkbokförda i Karlstad kan lämna ett e-förslag. Det kan till exempel vara förslag på en ny cykelväg eller en utbyggnad av en sopstation.

Läs mer om e-förslag

Fritidspolitiker

De flesta av Karlstads kommuns förtroendevalda är fritidspolitiker. De har alltså vanliga arbeten vid sidan av sina politiska uppdrag.

Förvaltning

Varje nämnd styr en förvaltning där anställda tjänstepersoner arbetar. Förvaltningen genomför de beslut som nämnden har fattat.

Läs mer om kommunens förvaltningar

Kommunalråd

Kommunalråd arbetar med politik på hel- eller deltid. I Karlstads kommun finns sju kommunalråd. Två arbetar heltid och fem arbetar halvtid.

Nämnd

En nämnd består av politiker som kommunfullmäktige har utsett. Nämnderna ansvarar för olika verksamheter. De beslutar i frågor som rör deras ansvarsområde. Till exempel ansvarar vård- och omsorgsnämnden för verksamhet inom vård och omsorg, såsom äldreboende och hemtjänst.

Nämnderna bereder också ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. De ser sedan till att besluten verkställs.

Läs mer om kommunens nämnder

Remiss

En remiss innebär att ett ärende skickas vidare för beredning. Då får man in synpunkter innan kommunfullmäktige fattar beslut i frågan, på ett senare möte.

Tjänsteskrivelse

Tjänsteskrivelsen skrivs av kommunens tjänstepersoner. Den innehåller en utredning och förslag till beslut i en fråga. Kommunstyrelsen bereder en fråga innan kommunfullmäktige beslutar om den.

Tjänsteperson

En person som är anställd av Karlstads kommun och arbetar på en förvaltning.

Sidan uppdaterad: 2023-04-27

Hittade du rätt information på sidan?