SÅ STYRS SVERIGE

Sverige är en demokrati

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt. Det betyder att den offentliga makten i Sverige utgår från folket. Vart fjärde år hålls allmänna val. Då har landets röstberättigade möjlighet att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i riksdag, landsting och kommuner.

Ordet demokrati betyder folkstyre, vilket innebär att all makt utgår från folket. I en demokrati har vi medborgare ett gemensamt ansvar för samhället vi lever i. Det är därför viktigt att vi engagerar oss i samhällsutvecklingen. Genom att på olika sätt delta och påverka  kan vi tillsammans skapa vår gemensamma framtid.

Grundlagen

Grundlagarna skyddar vår demokrati. De innehåller reglerna för Sveriges statsskick och är samhällets spelregler. Grundlagarna har en speciell ställning i samhället, de står över alla andra lagar. Innehållet i  övriga lagar får aldrig strida mot vad som står i grundlagarna.

De fyra grundlagarna reglerar Sveriges statsskick och ligger till grund för andra lagar.

Sveriges fyra grundlagar

Riksdagen beslutar

Svenska folket väljer representanter till riksdagen i riksdagsvalet vart fjärde år. Riksdagen utser en statsminister och det är sedan statsministern som får uppdraget att bilda en regering. Riksdagen beslutar bland annat om nya eller ändrade lagar.

I Sveriges riksdag sitter 347 ledamöter och vart fjärde år väljer vi vilka som ska vara ledamöter. Rösträtt i riksdagsval har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är eller har varit folkbokförda i Sverige.

Regeringen verkställer

Regeringen styr Sverige, den verkställer det som riksdagen har beslutat. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet och andra statliga myndigheter.

Länsstyrelser och landsting styr på den regionala nivån

De politiska uppgifterna på den regionala nivån sköts av regionerna och länsstyrelserna.

På den lokala nivån styr kommunerna

I Sverige är det kommunala självstyret inskriven i en av våra grundlagar regeringsformen. Sveriges 290 kommuner måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det så ger det kommunala självstyret kommunerna rätt att fatta egna beslut och att ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter.

Det betyder att det är kommunerna själva som ansvarar för skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård i respektive kommun. De ansvarar också för fysisk planering, infrastruktur, näringslivsutveckling och bostadsförsörjning.

Den kommunala självstyrelsen handlar om frihet och ansvar

Frihet för kommunerna att själva kunna fatta beslut som gagnar medborgarna. Ansvar för att utveckla ett väl fungerande samhälle och att ta till vara på och hushålla med gemensamma resurser.

Kommunallagen

Kommunernas verksamhet regleras i kommunallagen.

Uppdaterad den