Trafik och gator

Buller och vibrationer

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa höra kallas för buller. Buller är en form av miljöförorening som allt fler känner sig drabbade av. De vanligaste störningskällorna är trafikbuller och ventilations- och fläktanläggningar. Även olika sorters verksamheter kan innebära bullerstörningar.

Hur mycket får det låta?

Enligt miljöbalken får det inte bullra så högt att det innebär en olägenhet.

Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

För att bedöma om ett ljud är en olägenhet finns olika riktvärden framtagna av Folkhälsomyndigheten och Naturvårdsverket som kan användas som underlag.

Folkhälsomyndighetens information om buller

Naturvårdsverket om buller

För dig som är fastighetsägare

Om någon boende i din fastighet klagar på buller ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. På samma sätt ska du som har en verksamhet kunna visa att du uppfyller kraven. 

Här kan du läsa mer om buller och vad som kan vara bra att känna till som fastighetsägare. 

Uppdaterad den