Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Buller inomhus

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa höra kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det rör sig om till exempel buller från restauranger, fläktar och trafik.

Bullerstörningar kan bland annat leda till sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador som till exempel tinnitus. Som fastighetsägare har du ansvar för att kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls om någon av de boende i din fastighet klagar på buller.

Det mänskliga örats förmåga att uppfatta ljud varierar med frekvens och ljudtrycksnivå. Ljudets frekvens mäts i antal svängningar per sekund, Hertz (Hz), och ger upplevelsen om vilken ton ljudet har.

Hörbart ljud ligger normalt inom frekvensintervallet 20-20000 Hz. Intervallet krymper normalt med åldern. Ljud med högre frekvenser kallas för ultraljud och ljud med lägre frekvenser kallas för infraljud.

Mäts i decibel

Ljudets styrka mäts i decibel (dB). Skillnaden mellan det svagaste ljudet ett friskt öra kan utsättas för och det starkaste ljudet örat kan utsättas för utan att skadas är mer än en miljon gånger. För att slippa använda sjusiffriga tal så används en logaritmisk skala, dB-skalan. En fördubbling av ljudet innebär en ökning av ljudnivån med 3 dB.

Det krävs dock att ljudnivån ökar med cirka 10 dB för att vi ska uppleva att ljudet fördubblas. För att ta hänsyn till det mänskliga örats uppfattning av olika frekvenser och ljudtrycksnivåer används ofta ett så kallat A-filter. Ljudtrycksnivåerna redovisas då i A-vägd decibel (förkortas dBA). Oftast räknar man med genomsnittsnivåer (som även benämns som ekvivalentnivå).

Att mäta buller

Som fastighetsägare kan du behöva utföra bullermätningar för att klargöra om buller i en bostad behöver åtgärdas.

Bullerstörningar kan mätas i två former. Dels i form av ett maxvärde som inte bör överskridas mer än tillfälligt i boendemiljön. Dels i form av ekvivalent ljudnivå. Det är ett medelvärde från en konstant ljudkälla, exempelvis en fläkt som bullrar. Även här finns riktvärden som inte bör överskridas mer än tillfälligt inomhus.

Riktvärden gällande skadligt buller går att läsa i Folkhälsomyndighetens allmänna råd som vi länkar till nedan.

Att tänka på inför en bullermätning

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida