Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Fastighetsägarens ansvar att sanera skadedjur och ohyra

Du som fastighetsägare är ansvarig för att sanera ohyra och skadedjur. Skadedjur och ohyra kan skapa stor ekonomisk skadegörelse då de angriper exempelvis livsmedel, textilier och trä.

Till ohyra räknas mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor med mera.

Exempel på skadedjur är möss, råttor, sorkar, lämlar, kråk- och måsfåglar och vissa duvarter. Hit hör även vilda djur som rör sig i närheten av våra bostäder, exempelvis rådjur, grävlingar och förvildade katter.

Om insekter räknas som ohyra avgörs inte av arten utan av mängden och platsen. Detsamma gäller för skadedjur.

Hyresvärden ska åtgärda ohyra och skadedjur

Enligt miljöbalken och jordabalken är det fastighetsägarens ansvar att se till att sanera ohyra och skadedjur.

Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst regleras i jordabalken. Som hyresvärd är du skyldig att ta till åtgärder för att utrota ohyra och skadedjur i bostadslägenheter i din fastighet. Det gäller även om hyresgästen är den som orsakat att ohyra uppstått. Om hyresgästen inte orsakat detta, kan hon kräva ersättning för kostnader.

Hyresgäst ska kunna kontakta saneringsföretag direkt

Information om vilket saneringsföretag som hyresvärden anlitar för att utrota skadedjur eller ohyra ska finnas i varje fastighet. Hyresgästen ska kunna kontakta företaget och anmäla behov av sanering utan att behöva gå via dig som hyresvärd.

Åtgärder för att bekämpa ohyra

Det finns många sätt att bekämpa ohyra. En enkel metod är städning. Genom att hålla rent i bostadsutrymmen och lagerlokaler undanröjs födo- och äggläggningsplatser för många insektsarter. Vid större angrepp är rekommendationen att kontakta ett saneringsföretag som anlitas av fastighetsägaren.

Skadedjur, som till exempel råttor och möss, kan undvikas genom att råttsäkra fastigheten så att gnagarna inte kommer in. Soptunnor ska vara hela och soprummen ska vara svåra att komma in i. Kompostering ska ske i sådana former att råttor och möss inte kan livnära sig på matrester som komposteras.

Sanering med bekämpningsmedel

Sanering på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. Växtskyddsmedel får inte användas på vissa platser så som på skolgårdar, förskolegårdar och lekplatser, i parker och trädgårdar, inom koloniträdgårdsområden eller på tomtmark för bostadshus.

Bekämpningsmedel som används vid sanering av skadedjur ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida