Trafik och gator

Elsparkcyklar i Karlstad - det här gäller

Person som står på elscooter.

Här har vi samlat lite frågor och svar om vad som gäller för elsparkcykel och vem som ansvarar för vad i Karlstads kommun. 

Tänk på det här när du kör elsparkcykel

Sedan i mars 2021 klassar Transportstyrelsen elsparkcykel som cykel vilket har gjort det möjligt för elsparkcykelföretag att etablera sig i Karlstad. Det kommer regelbundet in synpunkter om elsparkcykel till kommunen. Synpunkterna handlar ofta om hastigheter, parkering och trafikvett. En elsparkcykel kan klassas som en cykel förutsatt att den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. 

Här har vi sammanfattat vad du bör tänka på när du kör elsparkcykel, för din och andras skull.

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar eller kör elsparkcykel ska använda ett huvudskydd.

  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

  • Kör försiktigt när du passerar medtrafikanter. Sänk hastigheten och håll avståndet.

  • Anpassa hastigheten efter förhållanden på platsen, exempelvis vilka medtrafikanter du har, kurvor, underlag och sikt.

  • Kör i högst gångfart när du kör i ett gångfartsområde

  • Parkera inte elsparkcykeln på sådant sätt att den är i vägen för andra trafikanter. Från och med 1 september 2022 är det förbjudet att parkera eller lämna elsparkcykel på en gång- och cykelbana. Tänk särskilt på äldre, barn, personer med rörelsehinder eller personer med nedsatt syn.

  • Det är inte tillåtet att framföra en elsparkcykel om du är för trött, sjuk eller påverkad av alkohol eller andra ämnen för att kunna cykla på ett betryggande sätt.

  • Det är inte tillåtet att framföra elsparkcykel på trottoarer eller andra gångbanor.

Läs mer om vad som gäller för elsparkcykel på Transportstyrelsens webbplats.

Nya regler från 1 september 2022

Förbud mot att parkera på gång- och cykelbanor

Från och med 1 september är det parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cyklebanor och de måste istället parkeras på en särskild uppställningsplats eller i ett cykelställ. Beslutet innebär att kommunen och polisen får en större möjlighet att flytta felparkerade elsparkcyklar.

Huvudregeln är att fordonen ska flyttas till en särskild uppställningsplats, men även kortare förflyttningar av cyklarna kan tillämpas. Det är elsparkcykelföretagen som ska betala kostnaden för flytten.

Körförbud på gångbanor

Från och med den 1 september 2022 är det körförbud för elsparkcykel på gångbanor. Att elsparkcyklar kör för fort på gångbanor är ett stort problem i hela landet, så även i Karlstad. Den nya lagen ska förbättra framkomligheten och säkerheten för alla som går på gångbanor. Samma regler kommer alltså att gälla för elsparkcykel som för cykel, elcykel och andra icke självbalanserade eldrivna cyklar utan tramp- och vevanordning. Den som bryter mot den nya lagen riskerar böter.

Frågor och svar om elsparkcykel

Vilka ansvarar för elsparkcyklarna?

Företagen som äger elsparkcyklarna ansvarar för dem. Kontaktuppgifter till företagen som är verksamma i Karlstad hittar du längre ner i på den här sidan. 

Vad är Karlstads kommuns roll?

Att ha en löpande god dialog med företagen och meddela dem eventuella synpunkter som kommer in via Kontaktcenter. Karlstads kommun kan inte hindra företag från att etablera sig men har en kontinuerlig dialog om till exempel trafiksäkerhet, framkomlighet för personer med funktionsvariationer och eventuella justeringar som kan behöva göras utifrån exempelvis säkerhet och parkeringsmöjligheter. 

Var får elsparkcyklarna köra?

En elsparkcykel definieras som en cykel, så samma regler gäller för elsparkcykel som för cykel.

Särskilda bestämmelser för cykel och elsparkcykel

Det är inte tillåtet att cykla eller köra elsparkcykel i Stadsträdgården och Mariebergsskogen. Där gäller särskilda bestämmelser för cykel och elsparkcykel.

Vad är en no-go-zon?

Det är ett område som kommunen tillsammans med företagen bedömt som ett område där elsparkcyklar inte bör köra. Företaget kan styra digitalt var elsparkcyklarna kan köra och på så vis kan utvalda områden begränsas. Begränsningen innebär att hyrda elsparkcyklarna får en mycket låg fart i det utvalda området och att man inte kan avsluta resan där och parkera.

Bland annat är det no-go-zoner på grundskolornas skolgårdar, kommunens parklekar. Det är cykelförbud och på så vis även elsparkcykelförbud i Mariebergsskogen och i Stadsträdgården. 

Vad är en no-parking-zon?

Stora torget är en no-parking-zon vilket innebär att det inte går att parkera där. Det finns utpekade platser med cykelställ intill torget, på Kungsgatan och Tingvallagtan, där det går att parkera.

Vilka regler gäller för elsparkcykel?

Samma regler som för cykel som står i Trafikförordningen. Polisen bevakar att trafikregler följs, det gör inte kommunen.

Läs mer om trafikregler för dig som cyklar på transportstyrelsen.se

Läs mer om regler för elsparkcyklar på transportstyrelsen.se

Vilken hastighet håller elsparkcyklarna?

De har en maxhastighet på 25 km/h som kan minskas vid behov eller inom särskilda områden. Samma hastighet som elcykel. Maxhastigheten för samtliga fordon inklusive cykel i Tingvallastan är 30 km/h.

Vem gör tillsyn och ser till att elsparkcyklar inte ligger slängda eller parkeras på olämpliga platser?

Företagen ser över elsparkcyklarna dagligen. Om kommunen ser att det står elsparkcyklar på olämpliga ställen rapporteras detta till företagen.

Hur anmäler man felparkering eller klagomål  om elsparkcyklar?

Hör av dig direkt till företagen om du har klagomål som rör elsparkcykel. Du hittar kontaktuppgifter till företagen nedan. Du kan även lämna in klagomål eller uppgifter om felparkering till kommunens Kontaktcenter.

Hur felanmäler jag en elsparkcykel som inte fungerar?

I företagets app.

Kommer jag att få plats för min cykel i cykelställen nu när det blir elsparkcyklar?

Ja, det kommer vi att hålla koll på. Elsparkcykel räknas som cykel och har rätt att stå i cykelställen. Ser vi att det blir trångt i cykelställen så har vi en dialog med företagen.

Kommer det gå att snö- och halkbekämpa som vanligt om det står elsparkcyklar i vägen?

När vi ringer ut våra vinterväghållare så går även ett larm till företagen. De har då ett antal timmar på sig att åka ut och flytta elsparkcyklarna så att de inte stå i vägen i det området som ska snöröjas. Kommunen har en bra dialog med företagen om detta.

Går elsparkcyklarna att köra i snö och halka?

Ja, det går men det bör göras med extra försiktighet då det kan vara halt. Precis som när du cyklar så gäller eget ansvar när du framför en elsparkcykel. Anpassa dig efter omgivning och förutsättningar. Kör inte elsparkcykeln om du känner dig osäker på underlaget. Vid mycket snöfall kan det hända att företagen kan komma att stänga av sina elsparkcyklar tillfälligt eller plocka in dem.

Kontaktuppgifter till företag verksamma i Karlstad

Zeuss scooters

https://zeusscooters.com/

E-post: support@zeusscooters.com

E-post: per@zeusscooters.com

Tier mobility

https://www.tier.app/

Telefon: 040-668 81 27 

E-post: Karlstad@tier.app

Ryde Technology

https://www.ryde-technology.com/

E-post: support@ryde-technology.com

För akuta ärenden, telefon: 076-0743791

Bolt Technology

bolt.eu/en/scooters/

E-post: sweden@bolt.eu

Telefon: 08-515 108 08

Kommunen jobbar med elsparkcykelfrågan

Teknik- och fastighetsnämnden har gett teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan bidra för att öka säkerheten och tydligheten om vad som gäller för elsparkcykel.

I den här nyheten kan du läsa mer om det.

Bild: Shutterstock.com

Uppdaterad den