Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så köper du en tomt

För att köpa en tomt krävs att du står i tomtkön, detta gör du mot en anmälningsavgift och därefter årlig avgift. Här nedan kan du läsa om hur köpet går till och vad du som köpare ska göra när du köpt din tomt.

Tomtkö och tomtreservation

För att få köpa en tomt av Karlstads kommun krävs att du står i den kommunala tomtkön. För att få en plats i tomtkön betalar du in anmälningsavgift samt en avgift per kalenderår till kommunen. Så snart ett nytt markområde är klart, skickar vi ut ett erbjudande om tomterna till alla som står i tomtkön. Sökande får då möjlighet att göra en intresseanmälan om reservation på önskade tomter.

Om flera reserverar sig för samma tomt, erbjuds i första hand tomten till den som har lägst tomtkönummer. Tackar du nej till tomten, erbjuds tomten till nästa person i kön och så vidare.

Du får reservera en ledig tomt i en månad med möjlighet till förlängning till maximalt tre månader. Under den tiden förväntas du som köpare undersöka tomten och kontakta banken för lånelöfte samt kontakta husleverantör och förbereda bygglovshandlingar, med mera.

Färdigt hus inom 24 månader

När du har valt att köpa en tomt av kommunen överlåts den med full äganderätt och du förväntas ha färdigställt ett småhus inom 24 månader.

Köpeavtal och köpebrev

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun ansvarar för att upprätta köpeavtal och köpebrev. När du fått avtalet hemskickat (två exemplar) ska du som köpare underteckna båda exemplaren av avtalet och köpebrevet och skicka tillbaka allt till kommunen. Kommunen undertecknar och återsänder ett exemplar till dig.

Köpeskillingen ska vara kommunen tillhanda på den överenskomna tillträdesdag som anges i köpeavtalet. Tid mellan avtalsdag och tillträdesdag är maximalt tre månader.

Köpebrev

När pengarna kommit in till kommunen undertecknar kommunen köpebrevet och skickar till dig som köpare. Köpebrevet är en kvittens på den köpeskilling som betalats in och är nödvändigt för den lagfartsansökan som du själv ansöker om.

Lagfart

För att trygga förvärvet och för att köparen rättsligt ska kunna nyttja sin ägareställning, till exempel för att ta ut pantbrev som säkerhet för lån, krävs att köparen har lagfart i den aktuella fastigheten. Ansökan om inskrivning av lagfarten i fastigheten ska ske inom tre månader efter att köparen fått köpebrevet. Lagfartsansökan görs hos Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen.

Banken kan hjälpa till med lagfart

Om du inte vill göra lagfartsansökan själv kan du fråga din bank om hjälp. Banken tar eventuellt ut en avgift utöver kostnaden för stämpelskatt och handläggning enligt Lantmäteriet/Division Fastighetsinskrivnings taxa. För mer information om inskrivning av lagfart och inteckningar, kontakta Lantmäteriet.

Nybyggnadskarta

Vid köp av en tomt för småhus behövs detaljerade uppgifter om vad som gäller för till exempel anslutningspunkter för el-, vatten- och avloppsledningar. Denna information får du av kommunen på den så kallade nybyggnadskartan. Nybyggnadskartan utgör bland annat underlag för upprättande av situationsplan för bygglovsansökan. Köparen beställer och betalar nybyggnadskartan.

Bygglov

Glöm inte att söka bygglov! Du ska kontakta kommunens stadsbyggnadsförvaltning både när du ska välja hus till din tomt och när du sen ska söka bygglov. Stadsbyggnadsförvaltningen hjälper dig med information om vilka förutsättningar och regler som gäller för just din tomt och vilka handlingar som ska ingå i bygglovsansökan.

Stadsbyggnadsförvaltningen tar ut avgifter för exempelvis:

  • bygglov
  • bygganmälan
  • planavgift om den inte ingår i tomtpriset
  • finutsättning (fyra hörn)
  • stomnät

Anslutning till vatten, spill- och dagvattennätet

För att få ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet måste du göra en beställning, en så kallad servisanmälan. Vi behöver ha din servisanmälan senast åtta veckor före den tidpunkt du vill att vattnet och/eller avloppet ska vara inkopplat.

Förbindelsepunkt

Om det inte redan finns en förbindelsepunkt avsatt för tomten, upprättar kommunen förbindelsepunkt till din fastighet. Det innebär att vi gör det möjligt för dig att koppla på ledningarna från din tomt. Vanligtvis är förbindelsepunkten belägen 0,5 meter utanför tomtgräns, men undantag finns. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan ditt och kommunens ansvarsområde. Läge och höjd på ledningar i förbindelsepunkten finns redovisat på nybyggnadskartan.

Installera vattenmätare

Innan vattnet släpps på måste du som fastighetsägare förbereda så att en vattenmätare kan installeras genom att ordna en mätarplats. Du måste också betala en anslutningsavgift. Avgiften är en engångsavgift och varierar bland annat beroende på tomtytans storlek.

Anslutning till elnät och stadsnät

Karlstads Energi ansvarar för elnätet inom Karlstads tätort, medan Ellevio har ansvaret för elnätet i kransorterna. För att ansluta dig till elnätet ska du kontakta det bolag som är aktuellt för din fastighet. Karlstads energi erbjuder i vissa områden möjlighet till fiberanslutning med tillgång till internet, teve och telefoni.

Sidan uppdaterad: 2024-05-15

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida