Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Demokratins historia i Karlstad

Från mitten av 1800-talet fram till 1970 skapades det som idag är Karlstads kommun.

År 1863 bildas de svenska kommunerna. Syftet var att det lokala självstyret skulle frigöras från stat och statskyrka och i större utsträckning skötas av lokalbefolkningen. Alster, Nyed, Nor, Älvsbacka, Väse, Grava, Segerstad, Östra Fågelviks och Karlstads landskommun och Karlstads stad bildade då egna kommuner.

På landsbygden var det nästan uteslutande bönder och ståndspersoner som deltog i beslutsfattandet. Detta trots att även till exempel sockenhantverkare och bruksfolk var röstberättigade och lokalpolitiskt myndiga.

Karlstads kommun som vi känner den idag bildades 1967-1971, i samband med kommunblocksreformen. Då gjordes en sammanslagning av Karlstads stad, Östra Fågelviks, Nors, Grava och Nyeds kommuner, samt Väsedelen av Väse kommun.

1 000 kommuner blev 278

Initiativet till reformen togs av den socialdemokratiska regeringen 1959. Syftet var att bilda kommuner som var stora nog för att kunna bära utbyggnaden av den svenska välfärden.

Principen var att sammanslagningarna skulle ske på frivillig väg. Men eftersom få kommuner ville slås samman beslutades att sammanslagningarna skulle genomföras med tvång senast 1974. Före reformen fanns det drygt 1 000 kommuner i Sverige, efter sammanslagningarna bildades 278 kommuner.

Nors kommun ville helst vara kvar som egen kommun, men om en sammanslagning var nödvändig ville de från början bilda kommun med Grums. Östra Fågelvik däremot valde att slås samman med Karlstads stad redan 1967.

Väse delades

I Väse var reaktionerna starka. De skulle från början ingå i Kristinehamns kommun. I Väse församling ville invånarna slås samman med Karlstad, medan Ölmedelen ville tillhöra Kristinehamn. Kommunen delades därför, så att båda sidorna fick som de ville.

De kommuner som skulle ingå i nya Karlstads kommun lämnade en gemensam ansökan om sammanläggning till Kammarkollegiet den 29 december 1969. Den godkändes av regeringen den 20 mars 1970.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida