Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Medborgarundersökning 2023

Karlstadsborna tycks gilla sin kommun. Nästan alla Karlstadsbor som deltog i medborgarundersökningen 2023 var av den uppfattningen att kommunen är en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Bara fyra andra kommuner i landet nådde ett bättre resultat.

Årets medborgarundersökning skickades till 1 600 slumpvis utvalda invånare i Karlstads kommun under hösten 2023. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var svarsfrekvensen 35,4 procent (riksgenomsnittet 35,5 procent). I Värmland deltog 6 kommuner och i landet som helhet 161.

En svarsfrekvens på 35 procent kan tyckas vara låg, men det viktiga är att de som svarar är representativa för den målgrupp som undersöks. Målgruppen i den här undersökningen är invånare i Karlstad i åldern 18 år och äldre.

98,5 procent av de Karlstadsbor som valde att svara tycker att Karlstad är en en mycket bra eller ganska bra plats att bo och leva på. Motsvarande resultat 2022 var 96,2 procent. De kommuner som överträffar Karlstads resultat 2023 är:

  • Täby, 99,6 procent
  • Lomma, 99,0 procent
  • Danderyd, 98,5 procent

Det kanske mest intressanta är att 100 procent (!) av alla kvinnor som svarade ställde sig bakom påståendet att Karlstad är en bra plats att leva och bo på (mycket bra/ganska bra). Motsvarande siffra för männen var 97,1 procent.

Kultur och nöje får toppbetyg

Karlstad ligger i topp bland deltagande kommuner när det gäller andelen som svarat mycket bra eller ganska bra på frågan om vad man anser om det lokala kultur- och nöjesutbudet i kommunen. Andelen Karlstadsbor som håller med om detta är 89,5 procent vilket är hela 23,6 procentenheter högre än riksgenomsnittet!

Flera andra placeringar i toppskiktet

Karlstad ligger på tredje plats bland deltagande kommuner när det gäller invånare som tycker att skötsel av gång och cykelvägar (82,8 procent) samt skötsel av idrotts- och motionsanläggningar (93,8 procent) fungerar mycket bra eller ganska bra.

Även om andelen inte är så hög (45,9 procent) när det gäller invånarnas upplevelse utifrån frågan: "Upplever du att din kommun arbetar (”Helt och hållet" eller "Till stor del”) aktivt för att förbättra toleransen för människors olikheter?" ligger Karlstad ändå på sjätte plats bland deltagande kommuner.

Stor skillnad mellan könen

I flera frågor kan man se en tydlig skillnad på hur män och kvinnor upplever tillvaron i Karlstads kommun. Generellt sett kan man säga att kvinnor till exempel upplever en större otrygghet när mörkret faller och de känner sig mer oroliga för att utsättas för våldsbrott eller hot om våld.

Männen är inte lika oroliga för att utsättas för sexuella trakasserier eller liknande. Män känner även mindre oro för att det kommer att ske en terrorhandling eller att de ska utsättas för identitetsstöld.

Sett till hur den kommunala verksamheten fungerar i övrigt är det fler positiva svar från kvinnor än från män. Några exempel:

  • 82 procent av kvinnorna tycker att kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra. Motsvarande siffra för männen är 49,8 procent.
  • 75 procent av kvinnorna tycker att begränsad biltrafik är viktigt för boendemiljön. 52,7 av männen är av samma åsikt.
  • 59,9 procent av kvinnorna anser att en blandning av människor från olika kulturer eller bakgrund är viktigt för boendemiljön. 39,6 av männen anser detsamma
  • 91,9 procent av kvinnorna anser att de får ett bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. 79,8 procent av männen delade den uppfattningen.

Förtroendet för våra politiker

Karlstadsborna tycks hysa ett större förtroende för såväl lokal- som rikspolitikerna än vad svensken i gemen gör.

  • 38,4 procent av Karlstadsborna har förtroende för riksdagspolitikerna. Riksgenomsnittet är 34 procent.
  • 46,5 procent av Karlstadsborna har förtroende för de lokala politikerna. Riksgenomsnittet är 38,5 procent.

Frågor där vi ligger under riksgenomsnittet

Bland de frågor vi fick sämre betyg (lägre andel positiva svar) än riksgenomsnittet hittar vi till exempel: “Utbudet av pendlarparkering i kommunen är bra”, “Bra utbud av ställen (till exempel träffpunkter) för äldre att träffas på” och “Utbudet av bilpooler i kommunen är bra”.

Sammantaget fick Karlstads kommun bra betyg av kommuninvånarna på de flesta frågor. 111 frågor ställdes och i 93 av dessa har Karlstads kommun ett bättre betyg än riksgenomsnittet. I endast 18 frågor hamnade Karlstad under snittet.

På kolada.se kan du ta del av Karlstadsbornas svar i SCB-undersökningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (observera att man här ser andelen som svarat “Mycket bra” eller “Ganska bra” på respektive fråga).

Fakta om Kolada: En öppen och kostnadsfri databas för kommuner och regioner. Databasen ger bra möjligheter till jämförelser och analys i kommunsektorn.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida