Bygglov tillstånd och fastighetsfrågor

Så överklagar du ett beslut

Om du vill överklaga ett beslut gällande ditt eget ärende och där du berörs, så kan du överklaga det skriftligen. Därefter är det länsstyrelsen som prövar ärendet på nytt.

Du kan överklaga ärenden som du inte håller med om. Det kan handla om förhandsbesked, bygglov, rivningslov, marklov eller beslut om påföljder (förelägganden och sanktionsavgifter). Besluten meddelas i Post- och inrikestidningar där du hittar dem genom att söka på fastighetsbeteckning.

Vill du överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt inom fyra veckor från det att beslutet meddelats. 

I de beslut där du delgivits informationen via brev, ska du överklaga inom tre veckor. Stadsbyggnadsförvaltningen ser över att din överklagan skickats in i tid, därefter prövar länsstyrelsen ärendet.

Skicka din överklagan till:

karlstadskommun@karlstad.se  eller 
Stadsbyggnadsförvaltningen
Karlstads kommun 
651 84 Karlstad

Uppdaterad den