Djur och natur

Skadade vilda djur

Ibland finns något du kan göra när du finner skadade fåglar eller andra skadade vilda djur. I vissa situationer är du även skyldig att rapportera när du träffar på ett skadat eller avlidet vilt djur.

Låt djurungar vara ifred

Hittar du en djurunge i naturen, låt den vara ifred. Det kan vara lätt att tro att djuret är övergivet men så är det mycket sällan. Ofta finns modern någonstans i närheten utan att visa sig. Ungen ska hos många vilda djur ligga blick stilla, även som upptäckt, bland annat för att inte väcka rovdjurets jaktlust.

Skadade vilda djur som kan behöva avlivas

För skadade eller döda vilda djur inne i bebyggelsen kan du under dagtid på vardagar kontakta Karlstads kommun, tel: 054- 540 00 00. Finner du ett skadat vilt djur under andra tider eller ett större djur, till exempel en älg eller ett rådjur, kan du kontakta polisen genom att ringa 114 14.

Viltrehabilitering

Skadade fåglar och skadade mindre däggdjur med chans att återställas kan ibland tas omhand av Djurskyddet. De har nära kontakt med viltrehabiliterare.

Till Djurskyddets webbplats

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur

Om du träffar på sjuka eller döda vilda djur, speciellt om det gäller flera djur, är det viktigt att du rapporterar in din iakttagelse till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Läs mer om skadade vilda djur och vad du kan göra på Naturvårdsverkets webbplats

Undvik aggressiva djur

När djur försvarar sina ungar kan de agera aggressivt eller underligt. Kan du undvika platsen där du upplever aggressivitet så kan de behålla lugnet.

Fladdermöss och hackspettar

Fladdermöss eller hackspettar kan sätta bo eller söka föda i eller på din bostad, finner du detta olämpligt och vill ha råd, kan du kontakta Länsstyrelsen. Tänk på att fladdermöss är gäster som inte får avhysas utan samråd.

Skabbräv

Räv som angripits av skabb utgör en risk för spridning, framförallt till hund. Eftersom skabbangreppet försvagar räven, söker sig många av dem till bebyggelse där de kan finna enkel mat i till exempel komposter. Skabben ger rävarna en lång och plågsam tid tills de svälter ihjäl av svaghet. Ser du en skabbräv kontakta markägaren eller jakträttshavaren, detta omgående efter att du sett den och berätta var du såg den. I tätortsbebyggelse kan du kontakta kommunen.

Annat skadat vilt

När du stöter på andra skadade vilda djur ute i skog och mark, är det fastighetsägaren eller dennes jakträttsinnehavare som ansvarar och tar beslut utifrån jaktlagen om vilken hantering man ska använda sig av.

Uppdaterad den