Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Skötselplan för att värna om Kroppkärrssjön

Skötselplanen för Kroppkärrssjön syftar till att öka upplevelsen av sjön som värdefullt rekreations- och friluftsområde, samtidigt som sjöns biologiska mångfald ska värnas och eventuellt utvecklas.

I kommunens naturvårds- och friluftsplan är Kroppkärrssjön med omgivningar utpekat som ett värdefullt natur- och friluftsområde. Vi ska värna om den biologiska mångfalden men förhoppningen är att öka upplevelsen av sjön som rekreationsområde.

Åtgärder

De åtgärder som presenteras i skötselplanen ska bland annat gynna fågellivet i sjön samtidigt som de häckande skrattmåsarnas negativa inverkan på boendemiljön och friluftsanläggningar motverkas. Arbetet med åtgärder i skötselplanen påbörjas under 2018 och kommer därefter fortgå kommande år.

Skötselplanen för Kroppkärrssjöns vegetation och friluftsanläggningar godkändes av teknik- och fastighetsnämnden, Karlstad kommun 20 september 2017.

Skötselplanens mål

Målet med skötselplanen är att Kroppkärrssjöns stränder och vatten ska vara tillgängliga för allmänhetens friluftsliv och för rekreation.

Omgivningarna är tänkta att fungera som ett tätortsnära ströv- och naturområde, där anordningar för att underlätta vandring, fågelstudier, naturpedagogisk verksamhet, forskning, fiske och bad ska finnas, och vara anpassade för besökare med funktionsnedsättning. Badplatsen ska ha en god badvattenkvalitet och sandiga områden på land och i vattnet. Den ska också ha sociala anordningar såsom bänkar, ombyteshytt, grillplats och goda parkeringsmöjligheter.

Kroppkärrssjöns djurliv

I nordvästra hörnet av sjön ska öppet vatten blandas med ruggar av växtlighet, för att gynna ett rikt växt- och djurliv. I sjön häckar idag upp till 200 par skrattmåsar nära bebyggelse och badplats. Genom att anlägga häckningsplattformar i sjöns östra del är förhoppningen att de ska trivas längre bort från det häckningsområde de har idag.

För att kraven på livsmiljö för den rödlistade rördrommen och trastsångaren ska tillgodoses kommer Kroppkärrssjön innehålla våtmark och vass av flera årgångar.

När kommer åtgärderna ske?

Arbeten i sjön kommer att ske under tider på året, och på ett sådant sätt, att djur- och växtliv inte tar skada. Detta innebär att perioden mellan april och oktober är mindre lämplig. Alla åtgärder ska självklart utföras inom ramen för gällande lagstiftning, med de tillstånd, anmälningar och dispenser som krävs.

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida