Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Träd och skog

Här kan du läsa om Karlstads kommuns skog, skogsskötsel, planerade och pågående åtgärder i våra skogar. Här får du svar på frågor som exempelvis hur mycket skog vi äger, vilka typer av åtgärder vi gör och varför vi gör dem.

Anmäla farliga träd

Du får inte själv fälla träd och skog som växer på kommunens mark. Misstänker du att ett träd på kommunens mark inte är friskt eller kan utgöra en fara för liv eller egendom så kan du höra av dig till oss. Kommunen gör då en bedömning ifall det aktuella trädet ska tas ned. Kontakta oss via Kontaktcenter på 054-540 00 00 eller på karlstadskommun@karlstad.se

Berätta gärna trädets art, vilket underlag det står på och om området eller trädet har förändrats på senare tid. Handläggningen underlättas om du även kan ta en bild på trädet och skicka in till oss. Vi har för närvarande en lång handläggningstid på ärenden som gäller trädfällning.

Kommunens roll som skogsägare

Karlstads kommun äger och förvaltar cirka 6800 hektar skog. Den största delen av skogen finns i utkanten av centrala Karlstad, ofta i nära anslutning till bostadsområden. Skogen är viktig för människors rekreation och upplevelser av olika slag och vi sköter därför vår skog för att behålla och skapa förutsättningar för att den ska vara frisk och uppmuntra till rekreation och upplevelse.

Den skog som finns inom detaljplanerat område kallas för tätortsskog. Skogen utanför detaljplanerat område kallas för förvaltningsskog. I Karlstads kommun har vi cirka 900 hektar tätortsskog och cirka 5900 hektar förvaltningsskog.

Beroende på vart skogsområden befinner sig och vilka förutsättningar skogen har så fattas beslut om vilken målsättning skogsområdet ska ha. Mål för ett skogsområde kan vara rekreation, trygghet, naturvärden eller ekonomi. I de flesta skogsområden är det flera mål som samexisterar. Karlstads kommun arbetar för att ställa om till ett mer hyggesfritt skogsbruk i de skogsområden där förutsättningarna finns. Det prioriteras extra i kommunens skogar som ligger intill bebyggelse och i våra populära friluftsskogar.

Efter den varma sommaren 2018 har Sverige upplevt rekordstora angrepp av åttatandad granbarkborre runt om i landet. Karlstads kommun har drabbats hårt och stora områden med granskog har dött till följd av detta.

För att följa skogsvårdslagen och för att granbarkborren inte ska sprida sig till fler områden tar vi ned angripna granar med färska angrepp och kör ut dessa från skogen. Redan död gran som inte kan sprida granbarkborren vidare lämnar vi i skogen för att gynna fåglars födosök och vedlevande insekter och svampars boendemiljö. Vi kan göra förebyggande skogsavverkningar av så kallade riskbestånd med gammal och stressad gran som ännu inte hunnits angripas men som löper en stor risk för det.

Ta kontakt med kommunen eller annan intilliggande markägare, innan ni beställer en solcellsanläggning. Om det finns träd på kommunal mark som eventuellt kommer att skugga solcellsanläggningen, kan vi komma och se vilka träd vi har på platsen och vilken påverkan de gör. Överlag är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

 • Kommunen tar inte i alla lägen bort träd för att dom skuggar eller kommer att skugga solceller.
 • Kommunen kan medge fällning av enstaka träd i skog som skuggar anläggningen under dagen.
 • För att hänsyn ska tas till en solcellsanläggning, ska den minst vara av storleken 4 kW 3-fas och inkopplad på elnätet.
 • Anläggningen ska vara driftklar och driftsatt, innan kommunen fäller något träd.
 • Därefter fäller kommunen det/de träd som man i förväg har kommit överens om att det/de kommer vara skuggande för anläggningen.
 • Kommunen kommer inte förhindra träd och skog att växa upp, och det kan därför bli skugga på anläggningen i framtiden.

Där skog och träd, trädplantor eller ungskog växer på kommunens mark idag, tillhandahåller vi inte förändring av kommunens mark för sol till solceller. En nyligen avverkad skogsmark blir normalt skog igen, sådan är vår skogsvårdslag och vår skogliga ambition.

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda kommunens mark för privat bruk utan tillstånd är inte tillåtet. Du som fastighetsägare har ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Där annektering förekommer kan tomtägaren komma att kontaktas av kommunen eller kommunens anlitade entreprenörer för att diskutera svårigheterna med att komma åt kommunens skog på grund av annekteringen. Exempel på olovliga anläggningar är:

 • Staket och planteringar
 • Komposter
 • Vedupplag
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Skjul som är placerade utanför den egna tomten men även t.ex. byggnader
 • Lekstugor
 • Sandlåda
 • Gungställning
 • Studsmatta
 • Rastgårdar

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?