Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hjälp våra pollinatörer

Pollinatörer som humlor, bin, blomflugor och fjärilar gör oss människor en viktig tjänst när de pollinerar växter. Det blir allt svårare för våra pollinatörer att leva i vår värld och vi behöver dem. Kommunen arbetar aktivt med att gynna pollinatörer och det finns även mycket du själv kan bidra med.

Många pollinatörer är med på den nationella rödlistan över hotade arter i Sverige. En tredjedel av alla vildbin, en femtedel av alla fjärilar och en tiondel av alla blomflugor är idag hotade.

Hela 75 procent av livsmedelsgrödorna är beroende av pollinatörer. Utan pollinatörer får även många växter svårt att föröka sig och det riskerar att göra ekosystem instabila. Vi behöver pollinatörer för att få i oss den näring vi behöver och för att ekosystemen vi lever i ska vara stabila. Dessutom vill vi inte utrota arter. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om inhemska pollinatörer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här kan du göra för att gynna pollinatörer

Du kan vara med att skapa en bättre miljö för våra pollinatörer. Varje åtgärd oavsett storlek är värdefull! Här är några exempel på vad du kan göra hemma i din trädgård eller på din balkong.

Visste du att sälg, krokus och snödroppe är mumma för pollinatörerna! De är exempel på växter som blommar tidigt på året, en tid då det annars är svårt att finna föda för våra pollinatörer.

Visst är insektshotell i alla dess former roliga, men att ge ett hem åt pollinatörer kan vara mycket enklare. Lämna en stubbe eller en stock i trädgården på en ljus och torr plats, det ger med åren en bra boplats. Vill du snabba på inflyttandet kan du borra små hål åt insekterna. På Länsstyrelsen Västmanlands webbplats hittar du tips för boplatser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll dina krukor med exempelvis pelaräppelträd, kryddor och blomsterfröblandningar som är gynnsamma för pollinerare. Använd gärna inhemska arter.

Var lat och delta i No Mow May, ett initiativ från England som går ut på att inte klippa gräsmattan i maj månad. Viktiga arter i gräsmattan hinner blomma och ge föda till pollinatörer, exempelvis maskrosor är fantastiska för detta. När du väl klipper gräsmattan, lämna gärna små öar oklippta så att en del av de blommor som kommit upp hinner blomma över. På så sätt får pollinatörerna tillgång till mat tidigt på året och en variation av mat under resten av sommaren.

Om du har gjort en insats på din kolonilott eller trädgård som du vill tipsa andra om så finns det trevliga skyltar att ladda ner för utskrift. Du hittar skyltarna på Rikare trädgårds webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var med i Sveriges vildaste experiment – bidra med en del av din trädgård, balkong eller rabatt. Varje vild kvadratmeter räknas! Hur många kvadratmeter kan du göra vildare? Ta del av initiativet från WWF på deras webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Invasiva främmande arter är arter som har kommit från andra delar av världen och fått snabb spridning bland de inhemska arterna och gett en negativ inverkan på den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden minskar då den naturligt förekommande arten blir utkonkurrerad. På artfaktas webbplats kan du läsa mer om och rapportera förekomst av invasiva främmande arter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kanske föreställer oss ängar som stora utbredda ytor, men en ängsyta behöver inte vara stor för att innehålla betydelsefulla växter för pollinerande insekter. Varje yta räknas och hjälper till att skapa biologisk mångfald.

Om du har en gräsmatta tipsar vi dig om att skapa en blomsteräng – det är både vackert att titta på och ett paradis för pollinatörer. Ta några kvadratmeter av gräsmattan för att skapa en äng med vilda blommor. Du kan antingen plantera blommor eller så fröer av olika blomsterarter. Ju fler arter du använder, desto bättre för den biologiska mångfalden.

Här har du lite tips på vägen

  1. Ta bort grässvålen på den tänkta ytan samt andra oönskade växter, speciellt invasiva arter
  2. Luckra upp jorden och skrapa bort jord om den är allt för rik och välgödslad då ängsväxter trivs bäst på näringsfattig jord
  3. Så eller plantera de ängsväxter du vill ha. Om du väljer att så är det bäst att göra det under vår eller höst
  4. När blommorna har blommat färdigt, vänta några veckor till (ofta till slutet av juli) innan du slår av ängen med trimmer eller lie. Låt det avslagna materialet ligga kvar i cirka två dagar. Då hinner fröna lossna och falla till jorden och skapa ny blomning till nästa år. Räfsa sedan ihop växtmaterialet och bär bort det till din kompost

Använd inte kemiska bekämpningsmedel eftersom det skadar miljön, både växt- och djurlivet.

Läs mer om hur du kan skapa en äng på Naturskyddsföreningens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så gynnar Karlstads kommun pollinatörer

Karlstads kommun försöker aktivt arbeta mot en mer hållbar stad både för våra medborgare och för våra minsta inneboenden – pollinatörerna. Här kan du läsa om några exempel på vad vi gör för att gynna pollinatörer.

Vi har sedumtak på flera av våra fastigheter vilket bidrar till biologisk mångfald och utgör en viktig del av det ekologiska samspelet. Sedum är blommande fetknoppsväxter som ger både mat och husrum för våra pollinatörer samtidigt som de renar, kyler av luften och fördröjer dagvattnet.

Flera kryddor och grönsaker som odlas ger värdefull blomning och lockar till sig viktiga pollinatörer, som i sin tur bidrar till bättre skörd.

Många av Karlstads kommuns verksamheter, som barn- och ungdomsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen, har möjlighet till egen odling. På flera förskolor och vårdboenden finns pallkragar eller andra odlingsytor med möjlighet att odla kryddor, bärbuskar och annat ätbart eller blommor. Verksamheterna väljer och sköter själva vad som odlas och tanken är att det ska vara till nytta för både djur och människor.

Kommunen erbjuder stadsodling för odlingsintresserade föreningar som möjliggör odling på kommunal mark. För att få tillgång till en sådan odlingsyta upprättas ett skötselavtal mellan kommun och odlarförening. Här kan du läsa mer om stadsodling.


Vi ser ett behov av och en utvecklingsmöjlighet i att arbeta med en mer långsiktig förvaltning av våra gröna ytor i staden för att öka den biologiska mångfalden och gynna pollinatörer.

Vi satsar på att plantera blomsterlökar som blommar tidigt. De är både estetiskt vackra och en matreservoar för insekter som vaknar tidigt på våren. Vi försöker att återplantera träd, perenner och buskar med fokus på inhemska arter eftersom det gynnar våra pollinatörer bäst genom att förse dem med mat och husrum. Vi ställer om gräsmattor till ängsytor, vi slutar klippa gräset och låter det växa på ett antal ytor.

Inom kommunen finns även en hel del slyområden. Slyområden binder i vissa fall ihop större grönområden med varandra och fungerar då som så kallade spridningskorridorer för växter och djur. Vid slyröjning tar vi hänsyn till artfördelning av vedartade växter för att skapa en högre mångfald av växtlighet och för att framhäva träd som gynnar pollinatörer.


Flera pollinatörer är beroende av död ved och rishögar för husrum. Det är brist på det i dag. Därför arbetar vi aktivt med att öka antalet faunadepåer i kommunen. Vi försöker skapa faunadepåer som ser attraktiva ut samtidigt som de blir funktionella både för den biologiska mångfalden och kanske även för medborgaren. En stock kan exempelvis både passa för lek och sittplats, samtidigt som den fungerar som ett naturligt insektshotell. Vi försöker placera faunadepåer där de ger mest nytta för pollinatörer.

Kemiska bekämpningsmedel utarmar livet i jorden och är skadligt för både växter och djur. Med färre insekter blir pollinationen sämre. Det bidrar till minskad biologisk mångfald och det minskar även naturens motståndskraft. Med hänsyn till miljön och våra pollinatörer undviker Karlstads kommun därför skadliga bekämpningsmedel.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida