Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kommunens skogsbruk

Karlstads kommun äger och sköter idag cirka 6850 hektar skogsklädd mark.

Tätortsskogen


Tätortsskogen i Karlstads kommun har omkring 880 hektar skog. Den ligger inom, mellan eller direkt utanför tätorternas områden. Här gör vi skogliga åtgärder för att utveckla upplevelse, funktion, trygghet och trivsel för närboende samt växter och djur.

Läs mer om hur vi sköter vår tätortsskog på sidan för Trädfällning och röjning i tätortsskog.

Förvaltningsskogen


Förvaltningsskogen i kommunen omfattar omkring 5 890 hektar skog. Den ligger bortanför tätorterna men ibland intill tomter när dessa når ut mot obebyggt område. I förvaltningsskogen utför vi ett miljö- och rekreationsinriktat inkomstbringande skogsbruk, med stort fokus på hållbarhet för både människor, djur, växter och ekonomi. Vi planterar inte främmande trädslag på de ytor som avverkats.

Certifierat skogsbruk


Karlstad kommun har miljöcertifierat skogsskötseln av förvaltningsskogen enligt den internationella FSC®-standarden (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219. Vi är även certifierade enligt PEFC och innehar licensnummer PEFC/5-22-228. Det innebär att vi har dubbel miljöcertifiering.

FSC® och PEFC är globala ideella medlemsorganisationer med gröna, ekonomiska och sociala mål. Medlemmarna ska följa de villkor som är uppställda vilket kontrolleras genom revisioner och internredovisningar.

Logga för FSC-certifiering
Logga för PEFC

Levande skogar


Karlstads kommun har genomfört miljöinvesteringar på kommunens skogsmark. Syftet med investeringen är att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Åtgärderna bidrar till att uppfylla miljömålet Levande skogar. Kommunen har beviljats stöd för åtgärderna från Skogsstyrelsens landsbygdsprogram 2021–2027 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det virke som finns kvar efter avverkningen kallas för död ved och är en bristvara i skogen. Virket ska alltså ligga kvar även om det ser lite stökigt ut, det blir till boplatser och mat till insekter, lavar, svampar och mossor. Det innebär att allmänheten inte kan tillgodogöra sig det virke som ligger kvar.

Sedan mång år är Karlstads kommuns skogsinnehav miljöcertifierat. Certifieringen innebär att en del av skogsinnehavet ska skötas med inriktning på natur-/miljövård. Resultatet av skötselåtgärden är just en sådan åtgärd där den biologiska mångfalden är i fokus.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen

Skogsbruksplanen är basen i åtgärdsplaneringen


Skogsåtgärder i Karlstads kommuns skog planeras utifrån kommunens skogsbruksplan. Ibland planeras det även utifrån andra behov, som exempelvis etableringar av nya stadsdelar i en växande kommun.

Läs mer om hur vi brukar vår skog och hur vi då hanterar naturvärden på sidan Definition av skogsåtgärder.

Varför vi utför skogsåtgärder


Vi sköter vår skog för att behålla och skapa förutsättningar för att den ska vara frisk och välmående. Våra skogsområden ska också vara trygga och säkra att vistas i.

Föryngringsavverkning


Vi gör föryngringsavverkningar för att skogen har uppnått ålder för detta och den passar in i sitt läge, storlek och innehåll för att bidra till den inkomst vi behöver få från skogen. Vi väljer också föryngringsavverkningar för vår inkomst skull, där vi i läget och utifrån dagens skogs tillstånd kan se att framtiden kan få en annan skog med större upplevelsevärde.

Begränsar spridning av granbarkborre


Vi gör även avverkningar för att få bort barkborrens spridningsmöjlighet, när skogens ålder är lämplig för avverkning ur en ekonomisk aspekt. Men där sådan skog inte är lämplig, utan kan ha stort natur- eller rekreationsvärde, är det storleken på åtgärden vi minskar. Metoden som baserad på granbarkborrens spridning heter sök och plock. Plocket kan uppgå till cirka en fotbollsplans storlek.

Finansieras av virke


Vår skötsel av skogsinnehavet betalas av inkomster från försäljning av virke. Vi strävar därför efter ett hållbart ekonomiskt värdefullt skogstillstånd över tid. För att hålla ett ekonomiskt värde i skogens träd, behöver flera åtgärder planeras och utföras. Ett mål är att en andel av skogsinnehavet ska vara hyggesfritt brukade skogar, med miljö- och upplevelsemässig och också ekonomisk inriktning.

Bevarar höga naturvärden


Vi vill behålla höga naturvärden. En stor andel, cirka 33 procent, av förvaltningsskogens produktiva skogsmarksareal är planerad för att inte brukas alls eller enbart skötas för upplevelsevärden, friluftsliv eller befintliga naturvärden. Vi vill bevara och upprätthålla livsmiljöer för djur och växter som är sårbara, akut eller nära hotade. Respektive sådan skoglig art är känslig för skogsbruksåtgärder av olika slag, men kan också gynnas av särskilt riktad skoglig åtgärd.

Sidan uppdaterad: 2024-02-26

Hittade du det du sökte på sidan?