Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Pågående och planerade skogsåtgärder

Här kan du se de områden där vi utför, eller planerar att utföra, skogsåtgärder. Det kan handla om röjning, gallring och avverkning.

Pågående och planerade skogsåtgärder

Vi genomför i samverkan med Länsstyrelsen i Värmland gallringar på Sörmon för att gynna den fridlysta sandödlan och andra arter som tycker om samma livsmiljö. På Sörmon finns arter som är anpassade till skogar med öppna luckor och sanddyner utan växtlighet. Hit hör till exempel sandödla, trädlärka, mosippa, olika svampar och ett stort antal insektsarter. Historiskt sett skapades den här typen av öppna skogsmiljöer ofta genom naturliga skogsbränder. Men vår tids effektiva brandbekämpning och skogsbruk har gjort att skogen idag är mera stängd och mörk än tidigare. Det gör det svårare för djuren och växterna att trivas här. Idag återskapas dock ljusa livsmiljöer åt de hotade arterna genom olika naturvårdsåtgärder i området.

Under 2024 kommer Karlstads kommun tillsammans med anlitade entreprenörer att genomföra skogliga åtgärder i den tätortsnära skogen i Alster. Syftet är att skapa en frisk och trivsam skog som ska bestå över tid. Vi har sommaruppehåll från skogliga åtgärder under april-juli med hänsyn till fåglarnas häckning.

Skogsskötsel nära fastigheter

Den kommunala skogen i Alster är i behov av skötsel. Det rör sig om skogsskötsel nära fastigheter där den främsta skogliga åtgärden är plockhuggning och röjning för att skapa en skiktning i skogen. Vi kommer även arbeta mycket med att skapa stabila och långsiktigt hållbara kantzoner intill privata fastigheter och andra anläggningar så som gång- och cykelvägar och lekplatser.

I kantzonen nära privata fastigheter så kan kommunen besluta att avverka träd som har dålig kvalité, kort livslängd eller som av andra orsaker bör tas ner. Kommunen kommer därför att sätta ut snitselband i skogen men också i fastighetsgränserna. Snitselbanden ska sitta kvar på träden för att underlätta arbetet i skogen. Åtgärderna genomför vi för att skapa en frisk och trivsam skog som ska bestå över tid.

Hör av oss om vi ser olovlig markanvändning

Där olovlig markanvändning förekommer kan fastighetsägaren komma att kontaktas av kommunen eller kommunens entreprenörer för att diskutera svårigheterna med att komma åt kommunens skog på grund av den olovliga markanvändningen.

Karta över Alster där skog är skrafferad
Karta över skogen i Alster där Karlstads kommun ska genomföra skogliga åtgärder 2024.

Håll säkerhetsavstånd

Tänk på att undvika att vistas i de skogsområden där skogsarbetet pågår, det kan vara farligt att vara i närheten av maskinerna då. Om du ändå befinner dig i närheten av en maskin, håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter, fånga maskinförarens uppmärksamhet och lyssna på dennes eventuella instruktioner.

Var försiktig intill virkesförvaring

När träd avverkats läggs de på hög för att förvaras tillfälligt på kommunens mark, ett så kallat virkesupplag. Det finns risk för personskada om någon klättrar upp på virkesförvaringen och vi avråder därför starkt från detta. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på dessa högar av fällda träd.

Vi arbetar för att förvara fällda träd så säkert som möjligt genom att tänka till kring läge och höjd för att undvika att virket kommer i rullning om någon skulle klättra upp på det. Vi gör även vad vi kan för att köra bort virket så snabbt som möjligt till industri.

Skogen efter skogliga åtgärder

Vi vill påminna om att skogen efter skogliga åtgärder kan upplevas otillgänglig. Detta då vi i skogen lämnar kvar klenare träd efter röjning och ofta också grenar och toppar efter avverkning av stora träd. Det biologiska materialet bryts ner i skogen och frigör nyttiga ämnen till marken. Skogsmaskinerna använder även riset för att köra på. Välanvända stigar och vandringsleder ska dock alltid hållas fria från avverkningsrester. I somliga fall, ofta nära bebyggelse, väljer vi att plocka ut riset ur skogen. Riset körs i sådana fall iväg till kommunens risupplag för att efter ungefär ett års tid flisas för att därefter skickas till Karlstads energi för förbränning. På väl valda platser lämnar vi också kvar stående och liggande död ved i skogen.

Frågor och funderingar?

För frågor om de planerade skogsåtgärderna eller kommunens skogsbruk kontakta enheten skog och friluftsliv genom att ringa Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller skriv till skog@karlstad.se och nämn området det gäller i ärenderaden.

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida