Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Trädfällning och röjning i tätortsskogen

Kommunen har en löpande skötsel av skogsdungar och stadsdelsskogar för att Karlstadsbor och djurlivet ska kunna njuta av en frisk bostadsnära skog. Du får inte själv fälla träd och skog som växer på kommunens mark.

Misstänker du att ett träd på kommunens mark inte är friskt eller kan utgöra en fara för liv eller egendom så kan du höra av dig till oss. Kommunen gör då en bedömning ifall det aktuella trädet ska tas ned.

Vi har ungefär 900 hektar trädbärande naturmark som ägs av kommunen i Karlstads tätortsbebyggelse. På dessa områden utför vi löpande skötsel för att ha en tillgänglig eller funktionell skog som är upplevelserik och för att gynna lek i skogen samt som ett hem för växter och djur. För att fortsätta ha en levande naturmark i vår stad så fäller vi väldigt sällan friska träd.

När fäller vi träd?

Om ett enskilt träd på Karlstads kommuns mark är i så dåligt skick att det riskerar att falla eller fälla grenar som kan utgöra en risk för liv och egendom så kommer vi och bedömer trädet. Utgör det en (akut) fara så tar vi ner trädet eller grenarna. Om du vill anmäla ett träd så är du välkommen att höra av dig till vårt Kontaktcenter 054- 540 00 00.

Berätta gärna trädets art, vilket underlag det står på och om området eller trädet har förändrats på senare tid. Handläggningen underlättas om du även kan ta en bild på trädet och skicka in till oss. Vi har för närvarande en lång handläggningstid på ärenden som gäller trädfällning.

Friska träd fälls inte

Överlag är kommunen restriktiv med att fälla friska träd och vi gör det bara i undantagsfall. Vi fäller inte träd för att de skuggar en tomt, skymmer paraboler eller utsikt, tappar löv och barr på en tomt eller sprider pollen. Vi tar inte heller ner friska träd som riskerar att falla vid till exempel en höststorm.

Om du själv fäller ett träd eller röjer på kommunens mark, eller anlitar någon för att göra det, så räknas det som egenmäktigt förfarande och kan polisanmälas. Målet med de åtgärder vi utför i bostadsnära skog är att ge utrymme för bättre utveckling och stabilitet hos kvarvarande träd samt öka tillgängligheten till och upplevelsen av skogen.

Hantering av träd som skuggar solceller/solpaneler

Ta kontakt med kommunen eller annan intilliggande markägare, innan ni beställer en solcellsanläggning. Om det finns träd på kommunal mark som eventuellt kommer att skugga solcellsanläggningen, kan vi komma och se vilka träd vi har på platsen och vilken påverkan de gör. Överlag är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

  • Kommunen tar inte i alla lägen bort träd för att dom skuggar eller kommer att skugga solceller.
  • Kommunen kan medge fällning av enstaka träd i skog som skuggar anläggningen under dagen.
  • För att hänsyn ska tas till en solcellsanläggning, ska den minst vara av storleken 4 kW 3-fas och inkopplad på elnätet.
  • Anläggningen ska vara driftklar och driftsatt, innan kommunen fäller något träd.
    Därefter fäller kommunen det/de träd som man i förväg har kommit överens om att det/de kommer vara skuggande för anläggningen.
  • Kommunen kommer inte förhindra träd och skog att växa upp, och det kan därför bli skugga på anläggningen i framtiden.
  • Där skog och träd, trädplantor eller ungskog växer på kommunens mark idag, tillhandahåller vi inte förändring av kommunens mark för sol till solceller. En nyligen avverkad skogsmark blir normalt skog igen, sådan är vår skogsvårdslag och vår skogliga ambition.

Virke, ved och ris är kommunens egendom

Kommunen får in många önskemål om att ta ved, virke eller ris från kommunens mark men det är inget vi tillåter. Efter att vi röjt eller fällt träd så samlar vi i viss mån upp virke och ris och säljer vidare. I många fall lämnar vi också kvar riset på grund av den biologiska nyttan. Riset bryts ned och frigör nyttiga ämnen till marken.

Det är alltså inte tillåtet för privatpersoner att ta ved eller virke från kommunens mark, varken från fällda träd eller träd som fallit själv. Det är inte heller tillåtet att ta sin julgran från kommunens mark.

Trädgårdsavfall hör inte hemma i naturen

Ditt eget trädgårdsavfall, ris eller upplag ska tas om hand inom din egen tomt, alternativt ska du frakta det till återvinningscentral. Kompost och ris klassas som avfall. Lämnar du avfall på annan mark än din egen, gör du dig skyldig till nedskräpning.

Långsiktig plan för trädfällning

Trädfällning och röjning i tätortsskogen sker varje år utifrån kommunens långsiktiga plan där prioriteringar görs utifrån var behoven är som störst. Fällning och röjning utförs framför allt på vinterhalvåret. Inför varje säsong tas en särskild plan fram för vilka skogsområden som ska åtgärdas och vilka åtgärder som ska utföras inom dessa.

Vi värdesätter att ha bostadsnära skog och värnar om att den är tillgänglig och att träden mår bra. Vi vill också ta fram en gynnsam återväxt för kommande trädgenerationer med en variation av förekommande trädslag. Vi värdesätter de skogliga inslag som gynnar ett rikt växt- och djurliv, där småfåglar prioriteras eftersom det gynnar ett stort antal övriga växter och djur i sin följd.

Sidan uppdaterad: 2024-04-12

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida