Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

En förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet måste uppfylla vissa krav för att få stöd av Karlstads kommun. När föreningen har fått skriftligt besked om att föreningen uppfyller kraven blir den stödberättigad.

Stöd för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet

Syftet med medlemsstödet är att ge föreningar en ekonomisk grund baserat på antalet medlemmar mellan 7–25 år i föreningen. För medlemmar med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst och skickas in snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år.

Vad ska ansökan innehålla?

Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, en undertecknad revisionsberättelse samt redovisning av ett exempel på hur föreningen arbetar förebyggande mot kränkning och diskriminering.

Vem kan få stöd?

Alla som är en stödberättigad förening och som uppfyller Karlstads kommuns kriterier.

Kriterier

Stödet måste sökas årligen för att föreningen ska stå kvar som stödberättigad förening. Underlag för stödet är uppgifter från föregående verksamhetsår.

I samband med ansökan om medlemsstöd ska föreningen redovisa hur man arbetar förebyggande mot kränkning och diskriminering.

Belopp

Varje år tar kultur- och fritidsnämnden beslut om medlemsstödets storlek. Medlemsstödet är 20 kronor per medlem för de första 50 medlemmarna, därefter 10 kronor per medlem oavsett antal.

Syftet med aktivitetsstödet är att uppmuntra den gruppverksamhet som föreningen bedriver. Aktivitetsstödet baseras på antalet deltagartillfällen av barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år. Det är närvarokorten som ligger till grund för ansökan och stödet kan sökas en till två gånger per år. Stödberättigade föreningar måste söka aktivitetsstöd för att stå kvar som stödberättigad förening.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst.

 • Period 1: Ansökan för 1 juli till och med den 31 december ska sökas senast den 25 februari
 • Period 2: Ansökan för 1 januari till och med 30 juni ska sökas senast den 25 augusti
 • Det är inte tillåtet att redovisa aktiviteter från föregående redovisningsperiod.

Vad ska ansökan innehålla?

På närvarokorten redovisar ni deltagartillfällen som sker i föreningens regi för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier

För att sammankomsten ska vara stödberättigad ska den:

 • pågå i minst 45 minuter
 • ha minst tre stödberättigade deltagare
 • vara planerad
 • vara ledd av ledare som är lägst 13 år och vara utsedd av föreningen.
Om ledare för sammankomster

Ledaren kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidig
Ledare i åldern 13 till 25 är också stödberättigad
För grupp med 3 till 10 deltagare är en ledare stödberättigad och för större grupper är två ledare stödberättigade.

Övrigt

För deltagare och ledare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Begränsningar

 • En deltagare får bara räknas en gång per dag och verksamhet
 • Följande aktiviteter är inte stödberättigade: fester, firande av högtid, publika arrangemang, sammankomster anordnande av samarbets-, distrikts- eller riksorganisation, aktiviteter i skolans regi, studiecirklar med mera.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden fastställer stödets storlek inför varje år. Stödet är 2 kronor per deltagartillfällen för medlemmar i åldern 7-12 år och 4 kronor per deltagartillfälle för medlemmar i åldern 13-25 år. För medlemmar med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Stödberättigade föreningar kan söka anläggningsstöd (tidigare driftstöd) till egna anläggningar som används i egen regi och som även är strategiskt viktiga för Karlstadsborna för att kunna utöva fritidsaktiviteter.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Anläggningsstöd kan sökas mellan perioden 1 januari till och med 31 januari.

Vad ska ansökan innehålla?

De kostnader föreningen haft för anläggningen specificeras. Bifoga även en resultaträkning där kostnaderna framgår.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet som själva driver sin anläggning eller en förening som på uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen driver en anläggning som anses vara till nytta för allmänheten.

Kriterier

 • Anläggningar som kan vara föremål för anläggningsstöd handläggs efter särskild prövning.
 • Anläggningsstöd kan inte sökas för en anläggning där det finns ett befintligt avtal med kommunen.
 • Anläggningsstöd söks för innevarande år.

Begränsningar

Om det redan finns ett avtal med kommunen för en anläggning kan föreningen inte söka anläggningsstöd.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om belopp och anläggningar varje år.

Syftet med lokalstödet är att underlätta för stödberättigade föreningar som inte bedriver sin verksamhet i kommunala anläggningar.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Stödet söks tillsammans med medlemsstödet snarast efter genomfört årsmöte, dock senast den 1 december innevarande år.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier

Lokalen ska vara godkänd av kommunen för barn- och ungdomsverksamhet, utifrån behov som säkerhet och tillgänglighet. Kommunen ställer krav på energieffektiviseringar och val av energikällor, för information kontakta Karlstads kommuns Kontaktcenter 054- 540 00 00. Hyreskontrakt ska vara tecknat för en längre tid.

Övrigt

Lokalstöd kan i vissa undantag beviljas vid korttidsförhyrning (timtaxa) i andra lokaler än i kultur- och fritidsförvaltningens egna anläggningar.

Begränsningar
 • Lokalstöd utgår bara till föreningar som är stödberättigade.
 • Föreningar i kommunala anläggningar kan inte söka lokalstöd
 • Stöd utgår inte för lokaler utanför Karlstads kommun.
 • Lokalen ska användas till barn -och ungdomsverksamhet.
 • Stöd utgår inte för lokaler hyrda i andra hand eller om privatpersoner står för hyreskontraktet.
 • Stöd utgår inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang eller sammankomster med ekonomiska vinstintressen som exempelvis bingo, loppmarknad och försäljning.
 • Stöd utgår inte till kanslilokaler
 • Lokalen måste uppfylla myndighetskrav vad gäller till exempel bygglov, brandsäkerhet och försäkring.

Belopp

Underlag för stödet är föregående års lokalkostnader och antalet deltagartillfällen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om beloppets storlek.

Syftet med utbildningsstödet är att höja ledarkompetensen och därmed utveckla föreningens ungdomsverksamhet. Stödet riktar sig till personer som har eller förväntas få ledaruppdrag efter genomförd utbildning.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst efter genomförd utbildning, dock senast tre månader efter att utbildningen avslutats.

Vad ska ansökan innehålla?

Till ansökan ska följande bifogas: kursintyg, kursprogram, verifikation på kostnaden samt namn och ålder på den som gått utbildningen

Vem kan söka?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Kriterier

 • Stöd utgår till ungdomsledare som fyller minst 13 år det kalenderår utbildningen genomförs.

Begränsningar

Föreningsanställd personal kan med vissa undantag söka utbildningsstöd
Studiecirklar, träningsläger, distriktsläger, fjällresor, yrkesutbildning eller liknande är inte stödberättigande.

Belopp

Förening kan söka utbildningsstöd med upp till 50 procent av godkända kurskostnader, när föreningen ansöker anges den totala kurskostnaden. Kultur- och fritidsnämnden fastställer högsta belopp som varje förening kan beviljas per år.

Syftet med att ge stöd till verksamhetsutveckling är att uppmuntra och stötta föreningar som vill utveckla sin verksamhet i linje med de särskilda prioriteringsområdena: inkludering, demokratisk föreningsutveckling och föreningens arbete med barnkonventionen.

Tid för ansökan

Ansökan och återrapportering gör du via vår e-tjänst. Föreningar kan söka stöd för verksamhetsutveckling när som helst under året.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av projektet där aktiviteter och kostnader tydligt framgår.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Vem kan söka?

Stödet till verksamhetsutveckling kan sökas av stödberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som vill utvecklas för att nå nya målgrupper utifrån kommunens prioriteringsområden.

Kriterier

Särskilda prioriteringsområden är:

 • inkludering
 • demokratisk föreningsutveckling
 • barnkonventionen.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden beviljar stöd till verksamhetsutveckling efter särskild prövning.

Stöd till föreningsdrivna ridskolor syftar till att underlätta för föreningar som bedriver ridskola. Föreningsdrivna ridskolor kan söka stöd för exempelvis investeringar, material och ridverksamhet.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Stödet kan sökas när som helst under året.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av behovet, kostnader och syfte.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inskickad.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet som bedriver ridskoleverksamhet.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden beviljar stöd till föreningsdrivna ridskolor efter särskild prövning

Syftet med särskilt stöd är att stötta föreningar för kostnader i samband med reparationer eller återinvesteringar i inventarier, maskiner eller liknande som används till verksamheten. Stöd beviljas inte i efterhand utan ska sökas innan föreningen haft sina utgifter.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Du kan skicka in ansökan när som helst under året. Observera att stöd inte beviljas i efterhand, utan ska sökas innan föreningen haft sina utgifter.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av behovet, kostnader och syfte.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Vem kan få stöd?

Stödberättigad förening inom barn- och ungdomsverksamhet.

Belopp

Kultur- och fritidsnämnden tar beslut och beviljar stöd efter särskild prövning.

Syftet med ett extra stöd till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning är att kunna stötta föreningar till att erbjuda en bra verksamhet för målgruppen.

Stödet kan användas till kostnader som rör administration, extra ledarresurser, material, resor och logi för målgruppen.

Tid för ansökan

Ansökan gör du via vår e-tjänst. Du kan skicka in ansökan när som helst under året. Stödet ansöks för innevarande år.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en detaljerad beskrivning av behovet, kostnader och syfte.

Återrapportering

Om din förening har beviljats stöd ska du lämna in en återrapport. Det står i beslutet vad återrapporten ska innehålla samt när den senast ska vara inlämnad.

Kriterier

Föreningen måste uppfylla kraven för att vara en stödberättigad förening för att kunna söka stödet.
Föreningen ska ha ett tydligt fokus på målgruppen.
Aktiviteterna för målgruppen ska vara en del av den ordinarie verksamheten.

Stödet kan endast sökas en gång per år.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida