Fördjupade översiktsplaner

Molkom

Gammal karta över Molkom

Syftet med denna översiktsplan, fördjupning för Molkom, är att analysera Molkom ur ett stadsbyggnadsperspektiv och ge förslag till förändringar.

Godkänd av Byggnadsnämnden 2003-04-22 § 104

Uppdaterad den