Lantbruk och hästhållning

Gödselhantering

Vattna blommor

Ta hand om gödseln på rätt sätt. Gödsel innehåller mycket närings- och smittoämnen och därför är det viktigt att hantera det så att det inte leder till smittspridning eller övergödning.

Du som hanterar gödslet är ansvarig för att det tas om hand så att det återförs till kretsloppet utan onödiga läckage till ytvatten eller grundvatten eftersom det kan leda till påverkan på dricksvattentäkter och övergödning av sjöar och vattendrag.

Mer om växtnäring, växtskydd och annat som berör jordbruket 

Under vissa tider och omständigheter får du lägga upp gödsel på en åker utanför gödselanläggningen i en så kallad stuka.

Detta gäller vid lagring och kompostering i stuka

Bygga ny gödselstad

Om du bygger en ny gödselstad är det viktigt att bygga den tillräckligt stor så att den klarar att lagra gödsel under den tid som det är krav på lagring. Om antalet djur på gården ökar är det också viktigt att kontrollera att du har tillräcklig spridningsareal för att sprida det gödsel som dina djur skapar. 

 Ska du inrätta en ny förvaringsplats för gödsel inom detaljplanelagt område måste du anmäla det till miljöförvaltningen.

Anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan

Ny-, om- och tillbyggnad behöver förprövas

Ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar behöver oftast godkännas i förväg av länsstyrelsen, en så kallad förprövning. I samband med förprövningen kontrollerar även vi på miljöförvaltningen att det finns tillräcklig lagringskapacitet och spridningsareal för att ta hand om gödslet från djuren.

Mer om förprövning av ny-, om- och tillbyggnad av djurstallar på länsstyrelsen webbplats

Begäran om uppgifter vid ny- och tillbyggnad av djurstall 

Dispens för gödselspridning

Från 1 november till 28 februari får du inte sprida gödsel om den inte kan brukas ner inom 24 timmar. I särskilda fall kan du ansöka om dispens. Innan du ansöker om dispens fundera över vilka andra möjligheter som finns.

Blankett - dispens för gödselspridning

Spridning av gödsel och slam inom vattenskyddsområde

Gödsel kan innehålla smittämnen i form av bakterier, virus och parasiter. Du kan därför behöva söka tillstånd för att sprida gödsel och slam inom ett vattenskyddsområde.

Blankett för spridning av växtnäringsämnen/bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Vattenskyddsområden inom Karlstads kommun

Uppdaterad den