Bidrag och stöd

Stöd till föreningar med särskild social inriktning

Arbetsmarknads- och socialnämnden ser civilsamhället (frivilliga organisationer, föreningar och församlingar) som en viktig samverkansaktör för att Karlstadborna får tillgång till fler mötesplatser med bra tillgänglighet och god kvalitet. Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar stöd till lokala föreningar med särskild social inriktning inom Karlstads kommun.

Stödet syftar till att uppmuntra, stödja och skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete, som kompletterar och ger ett effektivare resursutnyttjande inom nämndens ansvarsområde. Nämnden ansvarar för kommunens lokala arbetsmarknadspolitik, för mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn samt individ- och familjeomsorg. Det handlar bland annat om stöd till barn och unga, stöd vid missbruk och beroende, försörjningsstöd och socialpsykiatri.

Arbetsmarknads- och socialnämnden lämnar två typer av föreningsstöd

  • Verksamhetsstöd.
  • Utvecklingsstöd.

Verksamhetsstöd söks senast den 25 maj. Utvecklingsstöd kan sökas under pågående kalenderår. Ansökan sker via e-tjänst. Inga ansökningar behandlas under juli månad.

Förutsättningar för att söka

  • Stöd kan sökas av ideella föreningar.
  • Föreningen ska ha antagna stadgar, styrelse, revisorer, lista över medlemmar och organisationsnummer.
  • Av stadgarna ska framgå att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som stödjer föreningens syfte.
  • Föreningen ska bedriva sin verksamhet i och ha huvuddelen av sina medlemmar folkbokförda i Karlstads kommun.
  • Föreningens verksamhet ska rikta sig till de målgrupper som tillhör nämndens ansvarsområde.
  • Föreningen ska ha starka sociala inslag och vara ett komplement till arbetsmarknads- och socialförvaltningens insatser, beträffande innehåll, metoder och former.
  • Föreningen ska aktivt verka för jämställdhet, mångfald och likabehandling i verksamheten och följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Läs mer om ansökan och information i riktlinjerna för stöd till föreningar med särskild social inriktning.

Riktlinjer för stöd till föreningar med särskild social inriktning

E-tjänster

E-tjänst: Verksamhetsstöd – till föreningar med särskild social inriktning

E-tjänst: Utvecklingsstöd – ny förening, till föreningar med särskild social inriktning

E-tjänst: Utvecklingsstöd – projektstöd, till föreningar med särskild social inriktning

Kontakt

Mattias Hallberg

E-post:mattias.hallberg@karlstad.se

Telefon: 054-540 52 94.

Besöksadress: Handelsgatan 2.

Postadress: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Uppdaterad den