Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Medborgardialog om Wennbergsparken

Genom medborgardialog från 6 till 30 april 2023 kunde du tycka till om hur Wennbergsparken ska utvecklas. Stort tack till alla som har deltagit! Här kan du följa processen för medborgardialogen och arbetet framåt med parken.

Wennbergsparken skapades på 1930-talet och är en så kallad stadsdelspark i stadsdelen Viken. Parken har genomgått vissa förändringar under åren men i det stora hela finns mycket av den ursprungliga parken kvar. Under de senaste åren har parken dock påverkats av två stora markarbeten, anläggande av dagvattenledning och bygget av Vikenförbindelsen. Nu är det är dags att låta Wennbergsparken som helhet få ett lyft.

Om medborgardialogen

Karlstads kommun vill veta vad Karlstadsborna vill göra i Wennbergsparken i Viken och hade därför en medborgardialog om parken. Medborgardialogen pågick 6 till 30 april 2023. Du kunde svara på en enkät digitalt eller träffa oss på plats i parken vid två tillfällen. Det gick även att svara på enkäten i pappersformat i Samhällsbyggnadshuset. Totalt har 193 personer svarat på enkäten.

I den södra delen av parken finns en öppen gräsyta för att kunna ta hand om dagvatten vid extremregn. Här kan vi inte göra något med utformningen och det ingår inte i medborgardialogen. Området är markerat som fördröjningsyta i illustrationen över parken.

Utegymmet i parken är byggt och sköts av Handikappföreningen i Karlstad. Utegymmet ingår därför inte i medborgardialogen.

Förstudie om parken

Vi har gjort en förstudie om Wennbergsparken. Det är ett kunskapsunderlag för medborgardialogen och för det fortsatta arbetet med parken. I förstudien kan du läsa mer om vilka förutsättningar vi behöver förhålla oss till. Det handlar både om förutsättningar för själva parken och om de övergripande mål och visioner som kommunen jobbar mot i arbetet med parker och grönområden.

Vad händer efter att medborgadialogen är avslutad?

Efter avslutat medborgardialog startar arbetet med att sammanställa och bearbeta de synpunkter vi har fått in. Vi kommer även göra avvägningar mot de mål som kommunen jobbar mot. Sedan kommer vi göra en gestaltning och ta fram bygghandlingar för parken.

Här nedan i nyhetsflödet kommer du kunna följa medborgardialogens process och arbete framåt med parken.

Nyheter om medborgardialogen

Parkens historia

Wennbergsparken började byggas 1934 då fabrikör Simon Wennberg donerade pengar för att plantera träd i området till Karlstads 350-årsjubileum. Läs mer om parkens historia.

Varför medborgardialog?

Ett av de övergripande målen i Karlstads kommuns strategiska plan är att Karlstad ska vara en inkluderande och demokratisk kommun. Det handlar bland annat om att ta tillvara på kommuninvånarnas kunskaper och erfarenheter.

Sidan publicerad: 2023-04-06

Sidan uppdaterad: 2024-01-31

Hittade du det du sökte på sidan?