Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Så arbetar vi med elevinflytande

Grundskolan har ett demokratiuppdrag. I Skollagen står att utbildningen ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Alla förskolor och skolor i Karlstads kommun arbetar med dessa viktiga frågor, anpassat till barnen och elevernas ålder.

Undervisningen fokuserar på tre olika perspektiv:

 • Lära om demokrati - handlar om att skapa förståelse för den demokratiska processen och förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.
 • Lära genom demokrati - handlar om att verka för barns inflytande och delaktighet.
 • Lära för demokrati - handlar om inflytande i den demokratiska processen och att utveckla demokratisk kompetens genom att argumentera, lyssna och visa förståelse för andras sätt att tänka.


I Karlstads kommun får barn och elever bland annat vara med på:

 • Temadagar om exempelvis barnkonventionen.
 • Vara med och rösta i fiktiva val i samband med de allmänna valen.
 • Delta i elevråd och klassråd.
 • Ta emot besök av politiska partier och deras ungdomsförbund.
 • Göra studiebesök hos kommunpolitiker, riksdagspolitiker och i valstugor.


Barn, elever och vårdnadshavare har möjlighet till inflytande på flera sätt, till exempel via:

 • Elever och vårdnadshavare kan påverka skoltiden genom val av till exempel skola, moderna språk och elevens val.
 • Kommunens tjänstepersoner tar hänsyn till barnkonventionen när de bereder olika ärenden. Det innebär att de vid behov ska fråga efter barns perspektiv och åsikter innan de tar fram förslag på beslut.
 • Deltagande i medborgardialoger, till exempel inför nya översiktsplanen och kommunens vision.


Läs mer om elev- och föräldrainflytande i grundskola

Läs mer om barn- och föräldrainflytande förskola och annan pedagogisk omsorg

Sidan uppdaterad: 2024-05-07

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida