Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Profilbild skola 47

Elev- och föräldrainflytande

För att vi ska kunna göra en bra skola bättre är det viktigt att du som elev eller förälder kan vara med och påverka skolans utveckling.

Elevinflytande

För att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever så är det viktigt att du som elev har inflytande och möjlighet att påverka skolans utveckling.

Skolorna arbetar med elevinflytande på flera sätt. Du som elev ska känna till kriterierna för bedömning av kunskaperna och betygskriterierna och veta på vilka grunder du bedöms i varje ämne. Du ska också ha inflytande över olika arbetsformer och kunna utvärdera både undervisning, arbetsmiljö och arbetssätt.

Klassråd och elevråd

I alla våra kommunala grundskolor finns det klassråd och elevråd. På klassrådet har du möjlighet att diskutera frågor om hur du vill ha det i klassen och i skolan. Vissa frågor skickas vidare till elevrådet. På elevrådet pratar eleverna om hur alla elever vill att det ska vara i skolan. Rektorn har regelbundet kontakt med elevrådet för att lyssna på dina åsikter.

Elevdemokratiplan

För att du ska känna till dina rättigheter så finns en elevdemokratiplan. Elevdemokratiplanen riktar sig till barn, elever samt personal i förskoleklass - grundskolans år 1-9. Planen finns i två versioner, en för förskoleklass - grundskolans år 5 och en för grundskolans år 6 - 9.

De båda planerna är uppbyggda på samma sätt men åldersanpassade för att fungera för barn och elever i olika åldrar. Planen beskriver på ett kortfattat sätt dels hur det formella elevdemokratiarbetet ska bedrivas och dels barns och elevers inflytande inom områden som undervisning, bedömning och arbetsmiljö.

Elevborgarråd för klimatet

Karlstad är först i landet med ett Elevborgarråd för klimatet där alla barn och elever i de kommunala förskolorna och grundskolorna fått lämna in förslag på hur Karlstads kommun kan bli mer miljö- och klimatsmart. Målet har varit att våra elever ska ta fram skarpa, konkreta åtgärdsförslag inom en rad olika områden.

Under arbetet kom det in hela 967 förslag. Under våren 2023 arrangerade en stor elevdemokratiworkshop med två representanter från varje skola där förslagen bearbetade och sedan lämnades över till kommunens beslutsfattare.

Frågeställningar eleverna har jobbat med är:

 • Hur sänker vi utsläppen radikalt i Karlstad kommun – utan att någon kommer i kläm?
 • Hur kan Karlstad bli en mer miljösmart kommun?

Föräldrasamverkan

Du som förälder kan aktivt vara med och påverka skolans utbildning. Det är du som känner ditt barn bäst - därför är du en viktig resurs i skolan.

Vid varje skolenhet ska det finnas ett forum för samråd. Samråden är till för att informera elever och vårdnadshavare. Där kan du som vårdnadshavare komma med synpunkter och ge förslag på frågor som ännu inte är beslutade.

Samverkan kan se olika ut på olika skolor. Kontakta den skola du är intresserad av för att veta hur samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar där.

Skolans demokratiuppdrag

I Skollagen står att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Skolans demokratiuppdrag kan beskrivas utifrån tre olika perspektiv:

 1. Lära om demokrati
 2. Lära genom demokrati
 3. Lära för demokrati

Lära om demokrati handlar om att förmedla kunskaper om demokrati utifrån skolans läroplan. Undervisningen sker i flera olika ämnen och handlar till största del om faktakunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Lära genom demokrati handlar om att verka för barns och elevers inflytande och delaktighet.

Exempel på aktiviteter kring förståelse för den demokratiska processen:

 • Temadagar om exempelvis barnkonventionen
 • Fiktiva val i samband med det allmänna valen
 • Riksdagsspel
 • Elevråd med slutna omröstningar
 • Besök av politiska partier och deras ungdomsförbund
 • Studiebesök hos kommunpolitiker, riksdagspolitiker och i valstugor

Lära för demokrati handlar om att utveckla demokratisk kompetens genom att argumentera, lyssna och visa förståelse för andra sätt att tänka.

Barn och elever har möjlighet till inflytande i den demokratiska processen på flera sätt:

 • Klassråd, elevråd och andra råd
 • Medborgardialoger, till exempel inför nya översiktsplanen och kommunens vision
 • Elever och vårdnadshavare kan påverka skoltiden genom val av olika slag, till exempel val av skola, moderna språk och elevens val
 • Kommunens tjänstepersoner tar hänsyn till barnkonventionen i ärendeberedningen. Det innebär att de, om det finns skäl, ska fråga efter barns perspektiv och åsikter innan de tar fram förslag på beslut.

Sidan publicerad: 2023-04-23

Sidan uppdaterad: 2024-06-12

Hittade du det du sökte på sidan?