Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Hantering av bilder och andra personuppgifter i förskola och skola

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är.

Barn- och ungdomsförvaltningen

barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Exempel på vanliga personuppgiftsbehandlingar inom förskola och skola och är att vi samlar in, registrerar, organiserar, strukturerar, lagrar, bearbetar, överför eller raderar uppgifter.

Samtycke till publicering av bild, film, ljud och namn

Karlstads kommun vill gärna visa upp vad som händer inom förskolan och skolan genom nyheter, artiklar och annan information. För att kunna göra det behövs ditt samtycke. Genom samtycket tar du ställning till om ditt barns personuppgifter i form av bild, film, ljud och/eller namn får användas av Karlstads kommun.

Barns åsikter ska alltid respekteras och med stigande ålder och mognad ska barnets egen inställning vägas in. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare avgör när och hur delaktigheten ska ske för just ditt barn.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna kan komma att användas i Karlstads kommuns kommunikationskanaler som exempelvis vårt intranät, på webbplatsen karlstad.se, i tidningen Vi i Karlstad, i sociala medier och nyhetsinlägg i lärplattformen Haldor.

Uppgifterna kommer endast att användas där Karlstads kommun står som avsändare. Karlstads kommun innefattar både kommunens förvaltningar och bolag. Bilder och filmer som publiceras på karlstad.se och på intranätet lagras i kommunens bildbank och lagringstjänst för film.

Vi frågar också om ditt barn får vara med om media kommer på besök och gör reportage.

Att lämna samtycke

Vid terminens start blir du ombedd att lämna ditt samtycke i ett digitalt system. Samtycket gäller läsårsvis samt under den efterföljande sommaren. Från 2 april 2024 fram till höstterminen 2024 lämnas samtycke på blankett på grund av systembyte.

Om barnet har två vårdnadshavare så ska båda skriva under.

Vid större informationskampanjer eller filmer använder vi ofta modellavtal istället för samtycke.

Att återkalla ett samtycke

Du har när som helst rätt att ändra eller återkalla ditt samtycke för hela perioden. Det gör du genom att lämna en blankett till skolan eller förskolan. Från höstterminen används Edlevo för samtyckeshantering.

Bild- och filmhantering enligt dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ställer krav på hur Karlstads kommun hanterar bilder och filmer där personer finns med. Syftet med dataskyddsförordningen är att hindra att individers personliga integritet kränks.

Frågor och svar om personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i den omfattningen som behövs för att säkerställa att barn och elever får sina rättigheter tillgodosedda samt att verksamheten är likvärdig och effektiv.

I enlighet med dataskyddsförordningen behandlar vi enbart de personuppgifter som behövs för att fullgöra myndighetsutövning, rättsliga förpliktelser samt utföra uppgifter och administration av allmänt intresse inom förskole- och skolverksamhet. Detta kan innebära att vi behöver behandla känsliga personuppgifter till exempel hälsouppgifter, uppgifter om modersmål eller specialkost.

För bildpublicering och marknadsföring inhämtar vi samtycken från vårdnadshavare.

Vår informationshantering omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att behandlas den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Om vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre behandla dina personuppgifter för den situationen, till exempel för att publicera bilder på ett barn i verksamheten.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (så kallad tredje part).

Exempel på detta är:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter från andra myndigheter.
  • Uppgifter från upplysningsföretag, banker eller kreditvärderingsinstitut.

För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär. Om du inte lämnar de uppgifter vi begär blir följden att du inte kan teckna avtal med oss. Det kan till exempel gälla ansökningar gällande barnomsorg, skolskjuts, kulturskola, modersmål etc.

I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.

Ett automatiserat beslut är ett beslut som enbart grundas på automatisk behandling, utan mänsklig medverkan. Om vi använder automatiserat beslutsfattande så informerar vi dig.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra myndigheter, företag eller enskilda om vi har en laglig skyldighet att lämna ut uppgifterna, och till personuppgiftsbiträden som behandlar information för vår räkning.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

  • Betalningar (fakturahantering, banker och betaltjänstleverantörer)
  • IT-tjänster (tillhandahålla verksamhetsstöd, hantera drift, support och underhåll av våra IT-lösningar)
  • Transporter (logistikföretag, taxi- och bussbolag för persontransporter)
  • Personal (rekryteringsföretag, ledar- och medarbetarundersökningar, företagshälsovård)

Överföring till tredje land betyder att uppgifter lämnas till länder utanför EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land så informerar vi dig.

Som registrerad har du rätt att begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter om dig vi hanterar. Du har också rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättas eller raderas. Du kan även invända mot eller begära begränsning av hanteringen av dina personuppgifter. I vissa fall kan du ha rätt att få dina uppgifter flyttade (så kallad dataportabilitet).

Vill du begära registerutdrag gör du det enklast genom vår e-tjänst.

Begär ut registerutdrag om personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn- och ungdomsnämnden inom Karlstads kommun, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens verksamhetsområde.

Organisationsnummer: 212000-1850

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Kommunens nämnder och bolag har en gemensam organisation för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunledningskontoret. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller 054-540 00 00.

Tycker du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig och vill klaga på den kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på området.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00 eller via e-post karlstadskommun@karlstad.se, som hjälper dig vidare. Det går också bra att skicka e-post till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-06-17

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida