Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Intresseanmälan - bli god man

Som god man har du ett viktigt uppdrag att hjälpa en person som har någon form av sjukdom, psykisk störning eller
försvagat hälsotillstånd. Du ser till att personens rättigheter i samhället tas till vara.

Kontakta oss

Telefontider

Måndag klockan 13.00 – 14.30
Tisdag, torsdag och fredag klockan 9.00 – 11.00
Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 så kopplar de dig till oss.

E-post

ofn@karlstad.se

Postadress

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
651 84 Karlstad

Besöksadress

Drottninggatan 30, ingång via Trygghetscenter.

Receptionen är öppen 09.00–15:00 (lunchstängt 12.00–12.30). Under öppettiderna kan du lämna och hämta handlingar. Övriga besök efter överenskommelse.

I dag finns cirka 1000 personer i Karlstads och Hammarö kommuner som behöver din hjälp för att sköta sin ekonomi, ha kontakt med myndigheter med mera. Du behövs som god man.

Träffa Perry och Ingella

I filmen berättar Perry om varför du ska bli god man, och Ingella varför hon är det.

Frågor och svar om att bli god man

För att få bli god man eller förvaltare behöver du uppfylla vissa i lagen uppställda
kriterier. Du behöver vara:

Rättrådig

Det innebär att du följer de lagar och regler som samhället sätter upp. Du får inte
heller vara skyldig till något brott som kan ha påverkan på uppdraget.

Erfaren

Som god man eller förvaltare behöver du ha en viss livserfarenhet.
Du bör ha arbetslivserfarenhet, kunna tala och skriva på god svenska och ha en viss ekonomisk kompetens. Det finns inget krav på svenskt medborgarskap.

I övrigt lämplig

Som god man eller förvaltare ska du passa för det aktuella uppdraget. Det kan
innebära att du har kunskaper om en viss sjukdom eller hög ekonomisk kompetens om uppdraget innebär avancerad ekonomisk förvaltning.

Innan du får ett uppdrag kontrolleras du hos Kronofogdemyndigheten, polisens
belastningsregister och socialarkivet. Du får även gå en webbaserad utbildning så att du har en bra grund att stå på.

Under uppdragets gång kan du alltid vända dig till överförmyndaravdelningen för vägledning utifrån gällande lagstiftning. Det finns även en intresseförening för gode män och förvaltare i Karlstad och Hammarö där du kan bli medlem för att få stöd och hjälp.

Omfattningen av ett godmanskap eller förvaltarskap ska vara anpassat till huvudmannens behov. Följande delar kan ingå:

Bevaka rätt

Bevaka rätt innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att huvudmannen inte fråntas sina rättigheter och får den hjälp och stöd från samhället han eller hon har rätt till.
Ett exempel kan vara att ansöka om insatser från kommunen, ansöka om ersättningar eller bidrag, ingå avbetalningsplaner med fordringsägare, bevaka huvudmannens rätt i dödsbo eller att hjälpa huvudmannen vid köp eller försäljning av bostad.

Sörja för person

Sörja för person innebär att du som god man eller förvaltare ska se till att de insatser som huvudmannen beviljats, till exempel i form av hemtjänst eller särskilt boende, sköts på ett sätt så att inte huvudmannen far illa.
I praktiken innebär det att hålla ett "vakande öga" över hur sjukvården, socialtjänsten eller motsvarande utför sina uppdrag för huvudmannen.

Förvalta egendom

Förvalta egendom innebär att se till att huvudmannens ekonomi sköts. Det kan innebära att ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar och förvalta eventuella övriga tillgångar som huvudmannen har. I uppdraget ingår att varje år lämna in en redovisning över hur tillgångarna förvaltats, en så kallad årsräkning, till överförmyndarnämnden.

God man

En person som har god man (kallas huvudmannen) har sin fulla rättskapacitet kvar. Det innebär att hen kan göra precis som hen vill.

Förvaltare

En person som har förvaltare har förlorat sin rättskapacitet och kan till exempel inte ingå avtal eller ta ut sina pengar från banken. I ett förvaltarskap har förvaltaren det slutliga ordet i nästan alla beslut.

Som god man eller förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode och ersättning för kostnader för utförandet av ditt uppdrag. Vilket arvode som betalas ut bestäms av tjänstemän på delegation från överförmyndarnämnden. Arvode och ersättningar betalas normalt ut en gång per år.

Ett exempel:

En äldre person bor på ett äldreboende och har tillsyn dygnet runt. Hen har inga tillgångar utöver det normala. Hen har ett transaktionskonto, sparkonto och eventuellt ett annat sparande i exempelvis fonder. Gode mannen besöker huvudmannen, det vill säga den som får hjälp av god man, 1-2 gånger per månad. Gode mannen betalar räkningar, deklarerar och deltar i något/några möten per år för huvudmannens räkning. Det finns inga insatser som kan bedömas vara utöver det vanliga.

Ett sådant uppdrag ger normalt ett arvode på:

  • 1 050 kr för bevaka rätt.
  • 5 250 kronor för förvalta egendom.
  • 5 250 kronor för sörja för person.
  • 1 050 kronor för ersättning för omkostnader.
  • Reseersättning.

Arvodesnivåerna är bruttobelopp, alltså belopp före skatt. Beloppen är baserade på procentsats utifrån gällande prisbasbelopp.

På SCB.se kan du se aktuellt prisbasbelopp. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-02-01

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida